Govt of Kerala EmblemGovernment of Kerala

സൂചിക

അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1
അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 2
അംബേ‌ദ്‌കർ ഗ്രാമം, 3
അംശദാ‌ന‌ മിതവ്യ‌യ‌ പദ്ധ‌തി‌, 4
അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 5
അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം, 6
അഗ്രഹാരങ്ങളുടെയും ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായ പരമ്പരാഗതവീടുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പു‌നരുദ്ധാരണവും, 7
അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്, 8
അനാഥമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം, 9
അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 10
അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം, 11
അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 12
അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം , 13
അപേക്ഷിക്കേ‌ണ്ട‌ വിധം, 14
അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ്, 15
അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്, 16
അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ, 17
അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി, 18
അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 19
അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി, 20
അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 21
അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 22
അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി, 23
അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, 24
അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി, 25
അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി, 26
അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്, 27, 28
ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന, 29
ആം ആദ്‌മി ബീമയോജന, 30
ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 31
ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി, 32
ആരോഗ്യം, 33
ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി, 34
ആരോഗ്യവകുപ്പ്, 35
ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ്, 36
ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, 37
ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA), 38
ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 39
ഇമ്പിച്ചിബാ‌വ‌ ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധ‌തി‌, 40
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, 41
ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 42
ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ, 43
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവ്വീസ് എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സൊസൈറ്റി, 44
ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്, 45
ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം, 46
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും, 47
ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, 48
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത, 49
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി , 50
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസപ്രോൽസാഹനപദ്ധതി, 51
ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി, 52
ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്, 53
ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക), 54
ഉ‌ത്‌പാദനപ്രചോദനപരിപാ‌ടി‌, 55
ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം, 56
എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, 57
എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, 58
എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ, 59
എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 60
എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ് , 61
എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി, 62
എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ, 63
എൻ.സി.സി. വകുപ്പ്, 64
എൻജിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ പ്രാഥമികപ്രവേശനച്ചെലവിനു ഗ്രാന്റ്, 65
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതകുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 66
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ, 67
ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, 68
ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, 69
ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 70
ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 71
ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 72
ഒ‌രു‌ വീട്ടിൽ ഒ‌രു‌ ത‌റി‌, 73
ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം, 74
ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 75
കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി, 76
കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 77
കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 78
കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്, 79
കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും, 80
കയർ ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 81
കയർ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം, 82
കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം, 83
കയർ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 84
കയർവകുപ്പ്, 85
കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ, 86
കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 87
കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി , 88
കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 89
കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം, 90
കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 91
കായിക-യുവജനകാര്യാലയം, 92
കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി, 93
കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, 94
കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം, 95
കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി, 96
കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാസഹായപദ്ധതി, 97
കാരുണ്യം പദ്ധതി, 98
കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം, 99
കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി, 100
കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്, 101
കാർഷികവായ്പ, 102
കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം, 103
കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പദ്ധതി, 104
കുടുംബശ്രീ, 105
കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം, 106
കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം, 107
കുട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകൃഷിമുറകളും പദ്ധതി, 108
കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 109
കൃഷിവകുപ്പ്, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി, 116
        കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം, 117
        കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്, 118
        കാർഷികവായ്പ, 119
        കർഷകപ്പെൻഷൻ, 120
കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, 121
കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്, 122
കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി, 123
കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം, 124
കെസ്‌റു 99, 125
കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, 126
കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 127
കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ, 128
കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 129
കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 130
കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി, 131
കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 132
കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 133
കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി, 134
കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 135
കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 136
കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 137
കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി, 138
കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 139
കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 140
കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 141
കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 142
കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 143
കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 144
കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 145
കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി, 146
കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക പെൻഷൻ, 147
കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 148
കേരള ഷോപ്‌സ് & കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 149
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി, 150
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 151
കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്, 152
കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 153
കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്, 154
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, 155
കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ), 156
കൈത്തറിമേഖലയി‌ലെ‌‌ സാങ്കേതികവി‌ദ്യ‌‌ ഉയർത്തുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈത്തറിനെയ്ത്തുകാർക്കു‌ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു‌മുള്ള പദ്ധ‌തി‌, 157
കൈത്തറിയും ടെൿസ്റ്റൈൽസും, 158
കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം), 159
കൈവല്യ പദ്ധതി, 160
കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, 161
ക്യാൻസർ സുരക്ഷ, 162
ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 163
ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 164
ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ്, 165
ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്, 166
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 318, 319, 320, 321, 322
        അംബേ‌ദ്‌കർ ഗ്രാമം, 323
        അഗ്രഹാരങ്ങളുടെയും ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായ പരമ്പരാഗതവീടുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പു‌നരുദ്ധാരണവും, 324
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 325
        അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി, 326
        അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി, 327
        അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി, 328
        ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന, 329
        ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 330
        ആരോഗ്യം, 331
        ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി, 332
        ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA), 333
        ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്, 334
        ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും, 335
        ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, 336
        ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസപ്രോൽസാഹനപദ്ധതി, 337
        ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക), 338
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ് , 339
        എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി, 340
        എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ, 341
        ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, 342
        കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ, 343
        കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി , 344
        കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി, 345
        കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം, 346
        കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പദ്ധതി, 347
        കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി, 348
        കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം, 349
        കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 350
        കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ, 351
        കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 352
        കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 353
        കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി, 354
        കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 355
        കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 356
        കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി, 357
        കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 358
        കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 359
        കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 360
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി, 361
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 362
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 363
        കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 364
        കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 365
        കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 366
        കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 367
        കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 368
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി, 369
        കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 370
        കേരള ഷോപ്‌സ് & കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 371
        കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി, 372
        കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 373
        കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്, 374
        കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 375
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്, 376
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, 377
        കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ), 378
        ക്യാൻസർ സുരക്ഷ, 379
        കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം, 380
        ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം, 381
        ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി, 382
        ഗോത്രവാത്സല്യനിധി, 383
        ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി, 384
        ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി, 385
        ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം, 386
        ജനനിസുരക്ഷ യോജന, 387
        ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 388
        ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ, 389
        ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാദ്ധ്യമ അവാർഡ്, 390
        താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 391
        താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 392
        താലോലം, 393
        താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ, 394
        ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി, 395
        ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ , 396
        ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ, 397
        ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS), 398
        നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 399
        നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ , 400
        നൈപുണ്യസമുന്നതി, 401
        ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും, 402
        പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 403
        പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ, 404
        പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ, 405
        ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 406
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 407
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്, 408
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, 409
        ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി, 410
        ഭൂരഹിതമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കെട്ടിടസമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചു നല്കുന്ന പദ്ധതി, 411
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 412
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 413
        മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, 414
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 415
        മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ദത്തെടുത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യസം നല്കുന്ന പദ്ധതി, 416
        മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 417
        മാംസാവശ്യത്തി‌നു‌ പോത്തുകുട്ടിവളർത്തൽ പദ്ധ‌തി‌, 418
        മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 419
        മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്, 420
        രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, 421
        രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന, 422
        റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 423
        റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി, 424
        റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്, 425
        വയോമിത്രം പദ്ധതി, 426
        വി-കെയർ (WE-CARE), 427
        വിജ്ഞാൻവാടി, 428
        വിദ്യാതീരം, 429
        വിദ്യാസമുന്നതി, 430
        വിദ്യാസമുന്നതി – ബാങ്ക്, പി.എസ്.‌സി., മറ്റു മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 431
        വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 432
        വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 433
        വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 434
        വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, 435
        വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, 436
        വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി, 437
        വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 438
        വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി, 439
        വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 440
        വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആടുവളർത്തൽ പദ്ധ‌തി‌, 441
        ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി, 442
        സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ, 443
        സംരംഭകസഹായപദ്ധ‌തി‌, 444
        സംരഭസമുന്നതി, 445
        സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ, 446
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 447
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, 448
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 449
        സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം, 450
        സാഹിത്യശില്പശാല, 451
        സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 452
        സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ, 453
        സോണൽ ഗയിംസ്, 454
        സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്, 455
        സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി, 456
        സ്ത്രീശക്തി വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി, 457
        സ്നേഹസ്പർശം, 458
        സ്നേഹഹപൂർവ്വം പദ്ധതി, 459
        സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്, 460
        സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ, 461
        സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, 462
        സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം, 463
        സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി, 464
        സർഗോത്സവം, 465
        ഹെർമിറ്റേജ്, 466
        Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala, 467
        Zila Sainik Offices, 468
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ‌, 469
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ഇമ്പിച്ചിബാ‌വ‌ ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധ‌തി‌, 470
കർഷകപ്പെൻഷൻ, 471
കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം, 472
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്, 473
ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം, 474
ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 475
ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി, 476
ഗോത്രബന്ധി-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഗോത്രവിഭാഗ അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം, 477
ഗോത്രവാത്സല്യനിധി, 478
ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി, 479
ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി, 480
ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 481
ചെയർമാൻ ഫണ്ട്, 482
ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ, 483
ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം, 484, 485, 486
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 487
        നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 488
ജനനി–ജന്മരക്ഷ, 489
ജനനിസുരക്ഷ യോജന, 490
ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം, 491
ജലാശയങ്ങളുടെയും നീരുറവകളുടെയും പുനരുജ്ജീവ‌ന‌പദ്ധ‌തി‌, 492
ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ, 493, 494
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്, 495
        പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 496
ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 497
ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.), 498
ടൂൾ കിറ്റ്, 499
ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്, 500
ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്, 501
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ, 502
ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 503
ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാദ്ധ്യമ അവാർഡ്, 504
ഡോ‌. എ.പി.ജെ.‌ അബ്ദുൾകലാം സ്കോളർഷി‌പ്പ്‌, 505
തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി, 506
തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 507
തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്, 508
തറിയനുബന്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും നവീകരിക്കാനുമുള്ള‌ ധനസഹായം, 509
താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 510
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 511
താലോലം, 512
താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ, 513
തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ, 514
തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്, 515
തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം, 516
തൊഴില്‍രഹിതവേതനം, 517
തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 532
        കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 533
        കുടുംബശ്രീ, 534
        കെസ്‌റു 99, 535
        കൈവല്യ പദ്ധതി, 536
        തൊഴില്‍രഹിതവേതനം, 537
        ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 538
        നവജീവൻ, 539
        പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി, 540
        മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം, 541
        മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്, 542
        വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 543
        ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 544
        സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 545
തൊഴിൽരഹിതവേതനം, 546
ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി, 547
ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ , 548
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 549
ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ, 550
ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS), 551
ധനസഹായം, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 741
        അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 742
        അംശദാ‌ന‌ മിതവ്യ‌യ‌ പദ്ധ‌തി‌, 743
        അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 744
        അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം, 745
        അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്, 746
        അനാഥമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം, 747
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം, 748
        അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 749
        അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം , 750
        അപേക്ഷിക്കേ‌ണ്ട‌ വിധം, 751
        അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ്, 752
        അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്, 753
        അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി, 754
        അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്, 755
        ആം ആദ്‌മി ബീമയോജന, 756
        ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ്, 757
        ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, 758
        ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 759
        ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ, 760
        ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത, 761
        ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി , 762
        ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്, 763
        ഉ‌ത്‌പാദനപ്രചോദനപരിപാ‌ടി‌, 764
        ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം, 765
        എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, 766
        എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, 767
        എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ, 768
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 769
        എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ, 770
        എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതകുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 771
        ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, 772
        ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 773
        ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 774
        ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 775
        ഒ‌രു‌ വീട്ടിൽ ഒ‌രു‌ ത‌റി‌, 776
        ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം, 777
        ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 778
        കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി, 779
        കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 780
        കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും, 781
        കയർ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം, 782
        കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം, 783
        കയർ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 784
        കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 785
        കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 786
        കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, 787
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി, 788
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാസഹായപദ്ധതി, 789
        കാരുണ്യം പദ്ധതി, 790
        കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി, 791
        കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം, 792
        കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം, 793
        കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം, 794
        കുട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകൃഷിമുറകളും പദ്ധതി, 795
        കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 796
        കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, 797
        കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, 798
        കൈത്തറിമേഖലയി‌ലെ‌‌ സാങ്കേതികവി‌ദ്യ‌‌ ഉയർത്തുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈത്തറിനെയ്ത്തുകാർക്കു‌ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു‌മുള്ള പദ്ധ‌തി‌, 799
        കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം), 800
        കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, 801
        ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 802
        ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 803
        ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 804
        ചെയർമാൻ ഫണ്ട്, 805
        ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ, 806
        ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം, 807
        ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.), 808
        ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്, 809
        ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 810
        ഡോ‌. എ.പി.ജെ.‌ അബ്ദുൾകലാം സ്കോളർഷി‌പ്പ്‌, 811
        തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി, 812
        തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 813
        തറിയനുബന്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും നവീകരിക്കാനുമുള്ള‌ ധനസഹായം, 814
        തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ, 815
        തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം, 816
        തൊഴിൽരഹിതവേതനം, 817
        ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 818
        നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് , 819
        നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, 820
        നിർദ്ധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം, 821
        നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ, 822
        നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 823
        നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM), 824
        ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 825
        ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ, 826
        പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി, 827
        പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 828
        പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 829
        പട്ടികവർഗ്ഗപെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 830
        പട്ടികവർഗ്ഗയുവതീയുവാക്കൾക്കു സ്വയംതൊഴിലിനും നൈപുണ്യവികസനത്തിനും ധനസഹായം, 831
        പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 832
        പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 833
        പരമ്പരാഗതകരകൗശലപ്പണിക്കാർക്കു നൈപുണ്യവികസനപരിശീലനത്തിനും ടൂൾകിറ്റിനുമുളള ധനസഹായം, 834
        പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി, 835
        പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം, 836
        പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം, 837
        പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം, 838
        പെൻഷൻ, 839
        പൊതുസഹായപദ്ധതി, 840
        പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം, 841
        പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി, 842
        പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്, 843
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 844
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 845
        പ്രാഥമി‌ക‌ കൈത്തറിസംഘങ്ങൾക്കുള്ള‌ സർക്കാർ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 846
        പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 847
        പ്രൊ‌ഫ‌. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 848
        ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം, 849
        ഭവനനിർമ്മാണസഹായം, 850
        ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം, 851
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ചികിത്സാധനസഹായം, 852
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രസവാനുകൂല്യം, 853
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: മരണാനന്തരധനസഹായം, 854
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിവാഹധനസഹായം, 855
        മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും, 856
        മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, 857
        മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി, 858
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 859
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു‌ നടപ്പാക്കു‌ന്ന‌ പദ്ധതികൾ, 860
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം, 861
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 862
        മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്, 863
        മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, 864
        മദർ തെരേ‌സ‌ സ്കോളർഷി‌പ്പ്‌, 865
        മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം, 866
        മറ്റു പദ്ധതികൾ, 867
        മഹാത്മാഗാ‌ന്ധി‌ ബങ്കർ ‌‌ബീ‌മാ‌ (ഇൻഷ്വറൻസ്‌) യോജ‌ന‌, 868
        മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 869
        മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി, 870
        മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം, 871
        മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി, 872
        മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം, 873
        മുസ്ലീം/നാടാർ/ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ/മറ്റു പിന്നാക്ക, മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 874
        മൃഗസംരക്ഷണാവശ്യങ്ങൾക്കു‌ള്ള‌ ലോണുകൾക്കു‌ പലിശയിനത്തിൽ സ‌ബ്‌സി‌ഡി‌, 875
        മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 876
        മൺമറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭമതികളായ കലാസാഹിത്യകാരരുടെ സ്മാരകങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷികധനസഹായം, 877
        യുവകലാകാരർക്കു‌ള്ള‌ വജ്രജൂബി‌ലി‌ ഫെലോഷി‌പ്പ്‌, 878
        യുവ‌ വീ‌വ്‌, 879
        യു‌വ‌ അഭിഭാഷകർക്കു‌ ധനസഹായം, 880
        രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ, 881
        രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം, 882
        ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്/സ്കോളർഷിപ്പ്, 883
        ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 884
        ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ്, 885
        വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം, 886
        വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം., 887
        വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 888
        വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം, 889
        വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം, 890
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 891
        വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം, 892
        വിവാഹധനസഹായം, 893
        വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 894
        വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്, 895
        വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി, 896
        വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 897
        വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്, 898
        സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 899
        സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 900
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി I, 901
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി II, 902
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി III, 903
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV, 904
        സഹകര‌ണ‌സംഘങ്ങൾക്ക്‌ നവീകരണഗ്രാ‌ന്റ്‌, 905
        സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 906
        സാന്ത്വന പദ്ധതി, 907
        സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ, 908
        സാമൂഹികവനവൽക്കരണവിഭാഗം, 909
        സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 910
        സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 911
        സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ കോച്ചിംഗ് കോഴ്സ് ഫീസ്/ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് റീഇംബേഴ്‌സ്‌‌മെന്റ്, 912
        സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ, 913
        സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ, 914
        സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, 915
        സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, 916
        സ്കോളർഷിപ്പ്, 917
        സ്കോളർഷിപ്പ് , 918
        സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 919
        സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം, 920
        സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ , 921
        സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം, 922
        സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്, 923
        സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം, 924
        സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം, 925
        സ്വയംതൊഴിൽ സഹായപദ്ധ‌തി‌, 926
        സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം, 927
        ഹാൻഡ്‌ലൂം മാർക്ക്‌, 928
        1–8 ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രത്യേകപരിഗണന വേണ്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 929
ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 930
നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 931
നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി, 932
നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, 933, 934
നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 935
നവജീവൻ, 936
നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർവ്വീസസ്, 937
നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് , 938
നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, 939
നിർദ്ധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം, 940
നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം, 941
നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ, 942
നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ , 943
നൈപുണ്യസമുന്നതി, 944
നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 945
നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM), 946
ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 947
ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും, 948
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ, 949
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പ്, 950
പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി, 951
പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 952
പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 953
പട്ടികജാതിവികസനവകുപ്പ്, 954
പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി, 955
പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ, 956
പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ, 957, 958, 959, 960
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 961
        ജനനി–ജന്മരക്ഷ, 962
        പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി, 963
പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 964
പട്ടികവർഗ്ഗപെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 965
പട്ടികവർഗ്ഗയുവതീയുവാക്കൾക്കു സ്വയംതൊഴിലിനും നൈപുണ്യവികസനത്തിനും ധനസഹായം, 966
പട്ടികവർഗ്ഗവികസനവകുപ്പു്, 967
പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി, 968
പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 969
പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 970
പരമ്പരാഗതകരകൗശലപ്പണിക്കാർക്കു നൈപുണ്യവികസനപരിശീലനത്തിനും ടൂൾകിറ്റിനുമുളള ധനസഹായം, 971
പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി, 972
പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി, 973
പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 974
പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 975
പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്, 976
പിന്നാക്കവിഭാഗവികസനവകുപ്പ് , 977
പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം, 978
പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം, 979
പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം, 980
പെൻഷൻ, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1002
        അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1003
        അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1004
        കയർ ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1005
        കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1006
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക പെൻഷൻ, 1007
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: അവശതാപെൻഷൻ, 1008
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: കുടുംബപെൻഷൻ, 1009
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പെൻഷൻ, 1010
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ, 1011
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ, 1012
        മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌, 1013
        വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.), 1014
        വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി, 1015
        വികലാംഗപെൻഷൻ, 1016
        വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ, 1017
        സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ, 1018
        സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1019
        സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി, 1020
        സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1021
പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 1022
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്, 1023
പൊതുസഹായപദ്ധതി, 1024
പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 1025
പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം, 1026
പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1027
പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം, 1028
പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 1029
പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം, 1030
പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി, 1031
പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം, 1032
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്, 1033
പ്രവാസീകാര്യവകുപ്പ്, 1034
പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 1035
പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1036
പ്രാഥമി‌ക‌ കൈത്തറിസംഘങ്ങൾക്കുള്ള‌ സർക്കാർ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 1037
പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1038
പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1039
പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, 1040
പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1041
പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ), 1042
പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്, 1043
പ്രൊ‌ഫ‌. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1044
ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1045
ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി, 1046
ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്, 1047
ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, 1048
ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം, 1049
ഭവനനിർമ്മാണസഹായം, 1050
ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം, 1051
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: അവശതാപെൻഷൻ, 1052
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1053
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: കുടുംബപെൻഷൻ, 1054
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ചികിത്സാധനസഹായം, 1055
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പെൻഷൻ, 1056
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്, 1057
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രസവാനുകൂല്യം, 1058
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: മരണാനന്തരധനസഹായം, 1059
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, 1060
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിവാഹധനസഹായം, 1061
ഭാഗ്യക്കുറിവകുപ്പ്, 1062
ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര, 1063
ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി, 1064
ഭൂരഹിതമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കെട്ടിടസമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചു നല്കുന്ന പദ്ധതി, 1065
മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും, 1066
മണ്ണുപര്യവേഷണ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്, 1067
മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, 1068
മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം, 1069
മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി, 1070
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1071
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 1072
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1073
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ, 1074
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു‌ നടപ്പാക്കു‌ന്ന‌ പദ്ധതികൾ, 1075
മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം, 1076
മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1077
മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പ്, 1078
മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്, 1079
മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, 1080
മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1081
മദർ തെരേ‌സ‌ സ്കോളർഷി‌പ്പ്‌, 1082
മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ, 1083
മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 1084
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം, 1085
മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ദത്തെടുത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യസം നല്കുന്ന പദ്ധതി, 1086
മറ്റു പദ്ധതികൾ, 1087
മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1088
മഹാത്മാഗാ‌ന്ധി‌ ബങ്കർ ‌‌ബീ‌മാ‌ (ഇൻഷ്വറൻസ്‌) യോജ‌ന‌, 1089
മാംസാവശ്യത്തി‌നു‌ പോത്തുകുട്ടിവളർത്തൽ പദ്ധ‌തി‌, 1090
മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്, 1091
മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 1092
മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി, 1093
മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം, 1094
മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി, 1095
മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം, 1096
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1097
മുന്നാക്കസമുദായക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ (സമുന്നതി), 1098
മുസ്ലീം/നാടാർ/ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ/മറ്റു പിന്നാക്ക, മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1099
മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്, 1100
മൃഗസംരക്ഷണാവശ്യങ്ങൾക്കു‌ള്ള‌ ലോണുകൾക്കു‌ പലിശയിനത്തിൽ സ‌ബ്‌സി‌ഡി‌, 1101
മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്, 1102
മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേകപരിശീലനം, 1103
മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1104
മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്, 1105
മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 1106
മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, 1107
മൺമറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭമതികളായ കലാസാഹിത്യകാരരുടെ സ്മാരകങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷികധനസഹായം, 1108
മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌, 1109
മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്, 1110
യുവകലാകാരർക്കു‌ള്ള‌ വജ്രജൂബി‌ലി‌ ഫെലോഷി‌പ്പ്‌, 1111
യുവ‌ വീ‌വ്‌, 1112
യു‌വ‌ അഭിഭാഷകർക്കു‌ ധനസഹായം, 1113
രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ, 1114
രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം, 1115
രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, 1116
രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന, 1117
റവന്യൂ വകുപ്പ്, 1118
റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ, 1119
റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1120
റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി, 1121
റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്, 1122
ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്/സ്കോളർഷിപ്പ്, 1123
ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 1124
ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം, 1125
ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ്, 1126
വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം, 1127
വനം വകുപ്പ്, 1128
വനിതാവികസന വകുപ്പ്, 1129
വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം., 1130
വയോമിത്രം പദ്ധതി, 1131
വസ്ത്രവിതരണം, 1132
വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.), 1133
വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1134
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി, 1135
വി-കെയർ (WE-CARE), 1136
വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം, 1137
വികലാംഗപെൻഷൻ, 1138
വികസനപദ്ധതികൾ, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി, 1144
        ജലാശയങ്ങളുടെയും നീരുറവകളുടെയും പുനരുജ്ജീവ‌ന‌പദ്ധ‌തി‌, 1145
        നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി, 1146
        നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം, 1147
        ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, 1148
വിജ്ഞാൻവാടി, 1149
വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, 1150
വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം, 1151
വിദ്യാതീരം, 1152
വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1209
        അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി, 1210
        അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്, 1211
        ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, 1212
        ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1213
        ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവ്വീസ് എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സൊസൈറ്റി, 1214
        ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം, 1215
        എൻജിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ പ്രാഥമികപ്രവേശനച്ചെലവിനു ഗ്രാന്റ്, 1216
        കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്, 1217
        കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം, 1218
        ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്, 1219
        ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1220
        ഗോത്രബന്ധി-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഗോത്രവിഭാഗ അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം, 1221
        ടൂൾ കിറ്റ്, 1222
        ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്, 1223
        നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, 1224, 1225
        പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി, 1226
        പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1227
        പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1228
        പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്, 1229
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം, 1230
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1231
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം, 1232
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 1233
        പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം, 1234
        പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1235
        പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, 1236
        പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1237
        പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ), 1238
        പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്, 1239
        ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി, 1240
        ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്, 1241
        ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, 1242
        ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര, 1243
        മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്, 1244
        മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേകപരിശീലനം, 1245
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്, 1246
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 1247
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, 1248
        റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ, 1249
        ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം, 1250
        വസ്ത്രവിതരണം, 1251
        വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, 1252
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1253
        ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം, 1254
        ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1255
        സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തു പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1256
        സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ, 1257
        സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം , 1258
        സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, 1259
        സാമൂഹികപഠനമുറി, 1260
        സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച്‌ ആൻഡ്‌ എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്‌ഫോമേഷൻ, കോഴിക്കോട്, 1261
        സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം, 1262
വിദ്യാസമുന്നതി, 1263
വിദ്യാസമുന്നതി – ബാങ്ക്, പി.എസ്.‌സി., മറ്റു മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1264
വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1265
വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1266
വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1267
വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, 1268
വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ, 1269
വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം, 1270
വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പ്, 1271
വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, 1272
വിവാഹധനസഹായം, 1273
വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി, 1274
വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1275
വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്, 1276
വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി, 1277
വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 1278
വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1279
വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1280
വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 1281
വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1282
വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്, 1283
വ്യവസായം, കരകൗശലം, 1284
വ്യാപാരീക്ഷേമബോർഡ്, 1285
വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആടുവളർത്തൽ പദ്ധ‌തി‌, 1286
ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1287
ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, 1288
ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം, 1289
ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1290
ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി, 1291
സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ, 1292
സംരംഭകസഹായപദ്ധ‌തി‌, 1293
സംരഭസമുന്നതി, 1294
സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ, 1295
സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ, 1296
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1297
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, 1298
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1299
സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തു പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1300
സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 1301
സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 1302
സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ, 1303
സമാശ്വാസം പദ്ധതി I, 1304
സമാശ്വാസം പദ്ധതി II, 1305
സമാശ്വാസം പദ്ധതി III, 1306
സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV, 1307
സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം , 1308
സഹകരണവകുപ്പ്, 1309
സഹകര‌ണ‌സംഘങ്ങൾക്ക്‌ നവീകരണഗ്രാ‌ന്റ്‌, 1310
സാംസ്കാരികവകുപ്പ്, 1311
സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1312
സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, 1313
സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1314
സാന്ത്വന പദ്ധതി, 1315
സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം, 1316
സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ, 1317
സാമൂഹികനീതിവകുപ്പ്, 1318
സാമൂഹികപഠനമുറി, 1319
സാമൂഹികവനവൽക്കരണവിഭാഗം, 1320
സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 1321
സാഹിത്യശില്പശാല, 1322
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1323
സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്, 1324
സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ കോച്ചിംഗ് കോഴ്സ് ഫീസ്/ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് റീഇംബേഴ്‌സ്‌‌മെന്റ്, 1325
സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1326
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ, 1327
സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച്‌ ആൻഡ്‌ എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്‌ഫോമേഷൻ, കോഴിക്കോട്, 1328
സൈനികക്ഷേമവകുപ്പ്, 1329
സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ, 1330
സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1331
സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ, 1332
സോണൽ ഗയിംസ്, 1333
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, 1334
സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്, 1335
സ്കോളർഷിപ്പ്, 1336
സ്കോളർഷിപ്പ് , 1337
സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 1338
സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി, 1339
സ്ത്രീശക്തി വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി, 1340
സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി, 1341
സ്നേഹസ്പർശം, 1342
സ്നേഹഹപൂർവ്വം പദ്ധതി, 1343
സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം, 1344
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ , 1345
സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം, 1346
സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്, 1347
സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്, 1348
സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം, 1349
സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം, 1350
സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1351
സ്വയംതൊഴിൽ സഹായപദ്ധ‌തി‌, 1352
സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം, 1353
സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം, 1354
സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ, 1355
സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, 1356
സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം, 1357
സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി, 1358
സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1359
സർഗോത്സവം, 1360
ഹാൻഡ്‌ലൂം മാർക്ക്‌, 1361
ഹെർമിറ്റേജ്, 1362
ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1363
എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ, 1364
കുടുംബശ്രീ
    കുടുംബശ്രീ ആസ്ഥാനം, 1365
    പ്രാദേശികസാമ്പത്തികപ്രവര്‍ത്തനം - സൂഷ്മസാമ്പത്തികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണകൾ, 1366
    സമ്പാദ്യ-വായ്പാപദ്ധതി
        പലിശസബ്‌സിഡി, 1367
        പ്രാദേശികസാമ്പത്തികവികസനം വിവിധ ഉപജീവനപദ്ധതികളിലൂടെ, 1368
        മാച്ചിങ് ഗ്രാന്റ്, 1369
        റിവോൾവിങ് ഫണ്ട്, 1370
        വിവിധയിനം സൂക്ഷ്മസംരംഭപദ്ധതികൾ, 1371
        വൾനറബിലിറ്റി റിഡക്‌ഷൻ ഫണ്ട്, 1372
    സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ
        ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ട്, 1373
        കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഫണ്ട് (സിഇഎഫ്), 1374
        കുടുംബശ്രീ സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 1375
        ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്, 1376
        ടെക്‌നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഫണ്ട്, 1377
        ടെക്‌നോളജി ഫണ്ട്, 1378
        രണ്ടാംഘട്ടധനസഹായം, 1379
കു‌ടുംബശ്രീ
    സമ്പാദ്യ-വായ്പാപദ്ധതി
        കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീസുരക്ഷ ബീമാ യോജന, 1380
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ
    സെന്ററുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, 1381
    സേവനങ്ങൾ, 1382
നാടാർ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1383
നോർക്ക – NORKA, 1384
ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും, 1385
    ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ, 1386
    മുഖ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ, 1387
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ
    പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1388
    പ്രി-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1389
    മെറിറ്റ്-കം-മീൻസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1390
പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പ്
    വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1391
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്
    അനുബന്ധ ഓഫീസുകളുടെ വിലാസങ്ങളും ഫോൺ നമ്പരുകളും, 1392
    ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, 1393
    ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 1394
പൊലീസ് വനിതാസെൽ നമ്പരുകൾ, 1395
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പദ്ധതി
    മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി (ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷൂറൻസ്), 1396
മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി
    ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, 1397
    തണൽ: പ്രത്യേകപദ്ധതി, 1398
മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1399
മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1400
മുസ്ലീം പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1401
രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം
    സൗജന്യചികിത്സയും തുടർനടപടികളും ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, 1402
        ജനനവൈകല്യങ്ങൾ, 1403
        ന്യൂനതകൾ, 1404
        വളർച്ചയിലെ കാലതാമസവും വൈകല്യങ്ങളും, 1405
        ശൈശവരോഗങ്ങൾ, 1406
വനിതാ ഹെൽപ്‌‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ, 1407
സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ
    അനന്തരാവകാശിക്കുള്ള ധനസഹായം, 1408
    അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം, 1409
    അപേക്ഷയോടൊപ്പം വേണ്ട രേഖകൾ, 1410
    അപേക്ഷാഫോം, 1411
    അർഹത, 1412
    ആനുകൂല്യം, 1413
    ആയുർവേദചികിത്സാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 1414
    ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക, 1415
    ഒപ്പം ചേർക്കേണ്ട രേഖകൾ, 1416
    ചികിത്സകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും, 1417
    നടപടിക്രമം, 1418
    വേണ്ട രേഖ, 1419
പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
    കൃഷിവകുപ്പ്
        ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി, 1420
        കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം, 1421
        കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്, 1422
        കാർഷികവായ്പ, 1423
        കർഷകപ്പെൻഷൻ, 1424
    ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429
        അംബേ‌ദ്‌കർ ഗ്രാമം, 1430
        അഗ്രഹാരങ്ങളുടെയും ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായ പരമ്പരാഗതവീടുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പു‌നരുദ്ധാരണവും, 1431
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 1432
        അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി, 1433
        അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി, 1434
        അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി, 1435
        ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന, 1436
        ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1437
        ആരോഗ്യം, 1438
        ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി, 1439
        ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA), 1440
        ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്, 1441
        ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും, 1442
        ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, 1443
        ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസപ്രോൽസാഹനപദ്ധതി, 1444
        ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക), 1445
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ് , 1446
        എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി, 1447
        എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ, 1448
        ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, 1449
        കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ, 1450
        കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി , 1451
        കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി, 1452
        കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം, 1453
        കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പദ്ധതി, 1454
        കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി, 1455
        കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം, 1456
        കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1457
        കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ, 1458
        കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1459
        കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1460
        കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി, 1461
        കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1462
        കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1463
        കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി, 1464
        കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1465
        കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1466
        കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1467
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി, 1468
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1469
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 1470
        കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1471
        കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1472
        കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1473
        കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1474
        കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1475
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി, 1476
        കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1477
        കേരള ഷോപ്‌സ് & കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1478
        കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി, 1479
        കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 1480
        കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്, 1481
        കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 1482
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്, 1483
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, 1484
        കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ), 1485
        ക്യാൻസർ സുരക്ഷ, 1486
        കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം, 1487
        ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം, 1488
        ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി, 1489
        ഗോത്രവാത്സല്യനിധി, 1490
        ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി, 1491
        ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി, 1492
        ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം, 1493
        ജനനിസുരക്ഷ യോജന, 1494
        ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 1495
        ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ, 1496
        ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാദ്ധ്യമ അവാർഡ്, 1497
        താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1498
        താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 1499
        താലോലം, 1500
        താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ, 1501
        ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി, 1502
        ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ , 1503
        ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ, 1504
        ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS), 1505
        നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1506
        നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ , 1507
        നൈപുണ്യസമുന്നതി, 1508
        ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും, 1509
        പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1510
        പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ, 1511
        പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ, 1512
        ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1513
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1514
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്, 1515
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, 1516
        ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി, 1517
        ഭൂരഹിതമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കെട്ടിടസമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചു നല്കുന്ന പദ്ധതി, 1518
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 1519
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1520
        മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, 1521
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 1522
        മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ദത്തെടുത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യസം നല്കുന്ന പദ്ധതി, 1523
        മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1524
        മാംസാവശ്യത്തി‌നു‌ പോത്തുകുട്ടിവളർത്തൽ പദ്ധ‌തി‌, 1525
        മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1526
        മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്, 1527
        രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, 1528
        രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന, 1529
        റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1530
        റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി, 1531
        റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്, 1532
        വയോമിത്രം പദ്ധതി, 1533
        വി-കെയർ (WE-CARE), 1534
        വിജ്ഞാൻവാടി, 1535
        വിദ്യാതീരം, 1536
        വിദ്യാസമുന്നതി, 1537
        വിദ്യാസമുന്നതി – ബാങ്ക്, പി.എസ്.‌സി., മറ്റു മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1538
        വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1539
        വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1540
        വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1541
        വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, 1542
        വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, 1543
        വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി, 1544
        വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1545
        വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1546
        വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 1547
        വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആടുവളർത്തൽ പദ്ധ‌തി‌, 1548
        ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി, 1549
        സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ, 1550
        സംരംഭകസഹായപദ്ധ‌തി‌, 1551
        സംരഭസമുന്നതി, 1552
        സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ, 1553
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1554
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, 1555
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1556
        സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം, 1557
        സാഹിത്യശില്പശാല, 1558
        സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1559
        സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ, 1560
        സോണൽ ഗയിംസ്, 1561
        സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്, 1562
        സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി, 1563
        സ്ത്രീശക്തി വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി, 1564
        സ്നേഹസ്പർശം, 1565
        സ്നേഹഹപൂർവ്വം പദ്ധതി, 1566
        സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്, 1567
        സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ, 1568
        സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, 1569
        സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം, 1570
        സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി, 1571
        സർഗോത്സവം, 1572
        ഹെർമിറ്റേജ്, 1573
        Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala, 1574
        Zila Sainik Offices, 1575
    ക്ഷേമപദ്ധതികൾ‌
        ഇമ്പിച്ചിബാ‌വ‌ ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധ‌തി‌, 1576
    ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം
        ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 1577
        നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 1578
    ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ
        കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്, 1579
        പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 1580
    തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ
        അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 1581
        കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 1582
        കുടുംബശ്രീ, 1583
        കെസ്‌റു 99, 1584
        കൈവല്യ പദ്ധതി, 1585
        തൊഴില്‍രഹിതവേതനം, 1586
        ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 1587
        നവജീവൻ, 1588
        പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി, 1589
        മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം, 1590
        മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്, 1591
        വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1592
        ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1593
        സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1594
    ധനസഹായം, 1595
        അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1596
        അംശദാ‌ന‌ മിതവ്യ‌യ‌ പദ്ധ‌തി‌, 1597
        അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1598
        അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം, 1599
        അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്, 1600
        അനാഥമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം, 1601
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം, 1602
        അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1603
        അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം , 1604
        അപേക്ഷിക്കേ‌ണ്ട‌ വിധം, 1605
        അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ്, 1606
        അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്, 1607
        അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി, 1608
        അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്, 1609
        ആം ആദ്‌മി ബീമയോജന, 1610
        ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ്, 1611
        ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, 1612
        ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1613
        ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ, 1614
        ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത, 1615
        ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി , 1616
        ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1617
        ഉ‌ത്‌പാദനപ്രചോദനപരിപാ‌ടി‌, 1618
        ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം, 1619
        എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, 1620
        എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, 1621
        എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ, 1622
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1623
        എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ, 1624
        എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതകുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 1625
        ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, 1626
        ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1627
        ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1628
        ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1629
        ഒ‌രു‌ വീട്ടിൽ ഒ‌രു‌ ത‌റി‌, 1630
        ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം, 1631
        ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1632
        കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി, 1633
        കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1634
        കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും, 1635
        കയർ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം, 1636
        കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം, 1637
        കയർ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 1638
        കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1639
        കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1640
        കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, 1641
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി, 1642
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാസഹായപദ്ധതി, 1643
        കാരുണ്യം പദ്ധതി, 1644
        കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി, 1645
        കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം, 1646
        കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം, 1647
        കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം, 1648
        കുട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകൃഷിമുറകളും പദ്ധതി, 1649
        കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1650
        കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, 1651
        കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, 1652
        കൈത്തറിമേഖലയി‌ലെ‌‌ സാങ്കേതികവി‌ദ്യ‌‌ ഉയർത്തുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈത്തറിനെയ്ത്തുകാർക്കു‌ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു‌മുള്ള പദ്ധ‌തി‌, 1653
        കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം), 1654
        കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, 1655
        ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1656
        ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1657
        ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1658
        ചെയർമാൻ ഫണ്ട്, 1659
        ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ, 1660
        ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം, 1661
        ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.), 1662
        ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്, 1663
        ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 1664
        ഡോ‌. എ.പി.ജെ.‌ അബ്ദുൾകലാം സ്കോളർഷി‌പ്പ്‌, 1665
        തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി, 1666
        തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 1667
        തറിയനുബന്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും നവീകരിക്കാനുമുള്ള‌ ധനസഹായം, 1668
        തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ, 1669
        തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം, 1670
        തൊഴിൽരഹിതവേതനം, 1671
        ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1672
        നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1673
        നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1674
        നിർദ്ധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം, 1675
        നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ, 1676
        നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1677
        നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM), 1678
        ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1679
        ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ, 1680
        പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി, 1681
        പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 1682
        പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1683
        പട്ടികവർഗ്ഗപെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1684
        പട്ടികവർഗ്ഗയുവതീയുവാക്കൾക്കു സ്വയംതൊഴിലിനും നൈപുണ്യവികസനത്തിനും ധനസഹായം, 1685
        പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1686
        പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1687
        പരമ്പരാഗതകരകൗശലപ്പണിക്കാർക്കു നൈപുണ്യവികസനപരിശീലനത്തിനും ടൂൾകിറ്റിനുമുളള ധനസഹായം, 1688
        പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി, 1689
        പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം, 1690
        പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം, 1691
        പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം, 1692
        പെൻഷൻ, 1693
        പൊതുസഹായപദ്ധതി, 1694
        പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം, 1695
        പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി, 1696
        പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്, 1697
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 1698
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1699
        പ്രാഥമി‌ക‌ കൈത്തറിസംഘങ്ങൾക്കുള്ള‌ സർക്കാർ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 1700
        പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1701
        പ്രൊ‌ഫ‌. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1702
        ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം, 1703
        ഭവനനിർമ്മാണസഹായം, 1704
        ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം, 1705
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ചികിത്സാധനസഹായം, 1706
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രസവാനുകൂല്യം, 1707
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: മരണാനന്തരധനസഹായം, 1708
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിവാഹധനസഹായം, 1709
        മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും, 1710
        മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, 1711
        മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി, 1712
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1713
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു‌ നടപ്പാക്കു‌ന്ന‌ പദ്ധതികൾ, 1714
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം, 1715
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1716
        മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്, 1717
        മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1718
        മദർ തെരേ‌സ‌ സ്കോളർഷി‌പ്പ്‌, 1719
        മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം, 1720
        മറ്റു പദ്ധതികൾ, 1721
        മഹാത്മാഗാ‌ന്ധി‌ ബങ്കർ ‌‌ബീ‌മാ‌ (ഇൻഷ്വറൻസ്‌) യോജ‌ന‌, 1722
        മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 1723
        മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി, 1724
        മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം, 1725
        മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി, 1726
        മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം, 1727
        മുസ്ലീം/നാടാർ/ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ/മറ്റു പിന്നാക്ക, മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1728
        മൃഗസംരക്ഷണാവശ്യങ്ങൾക്കു‌ള്ള‌ ലോണുകൾക്കു‌ പലിശയിനത്തിൽ സ‌ബ്‌സി‌ഡി‌, 1729
        മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1730
        മൺമറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭമതികളായ കലാസാഹിത്യകാരരുടെ സ്മാരകങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷികധനസഹായം, 1731
        യുവകലാകാരർക്കു‌ള്ള‌ വജ്രജൂബി‌ലി‌ ഫെലോഷി‌പ്പ്‌, 1732
        യുവ‌ വീ‌വ്‌, 1733
        യു‌വ‌ അഭിഭാഷകർക്കു‌ ധനസഹായം, 1734
        രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ, 1735
        രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം, 1736
        ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്/സ്കോളർഷിപ്പ്, 1737
        ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 1738
        ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ്, 1739
        വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം, 1740
        വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം., 1741
        വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1742
        വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം, 1743
        വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം, 1744
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1745
        വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം, 1746
        വിവാഹധനസഹായം, 1747
        വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1748
        വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്, 1749
        വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി, 1750
        വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 1751
        വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്, 1752
        സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 1753
        സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 1754
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി I, 1755
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി II, 1756
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി III, 1757
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV, 1758
        സഹകര‌ണ‌സംഘങ്ങൾക്ക്‌ നവീകരണഗ്രാ‌ന്റ്‌, 1759
        സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1760
        സാന്ത്വന പദ്ധതി, 1761
        സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ, 1762
        സാമൂഹികവനവൽക്കരണവിഭാഗം, 1763
        സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 1764
        സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1765
        സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ കോച്ചിംഗ് കോഴ്സ് ഫീസ്/ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് റീഇംബേഴ്‌സ്‌‌മെന്റ്, 1766
        സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ, 1767
        സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ, 1768
        സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1769
        സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, 1770
        സ്കോളർഷിപ്പ്, 1771
        സ്കോളർഷിപ്പ് , 1772
        സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 1773
        സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം, 1774
        സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ , 1775
        സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം, 1776
        സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്, 1777
        സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം, 1778
        സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം, 1779
        സ്വയംതൊഴിൽ സഹായപദ്ധ‌തി‌, 1780
        സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം, 1781
        ഹാൻഡ്‌ലൂം മാർക്ക്‌, 1782
        1–8 ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രത്യേകപരിഗണന വേണ്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 1783
    പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ
        അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1784
        ജനനി–ജന്മരക്ഷ, 1785
        പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി, 1786
    പെൻഷൻ
        അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1787
        അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1788
        അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1789
        കയർ ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1790
        കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1791
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക പെൻഷൻ, 1792
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: അവശതാപെൻഷൻ, 1793
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: കുടുംബപെൻഷൻ, 1794
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പെൻഷൻ, 1795
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ, 1796
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ, 1797
        മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌, 1798
        വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.), 1799
        വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി, 1800
        വികലാംഗപെൻഷൻ, 1801
        വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ, 1802
        സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ, 1803
        സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1804
        സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി, 1805
        സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1806
    വികസനപദ്ധതികൾ
        ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി, 1807
        ജലാശയങ്ങളുടെയും നീരുറവകളുടെയും പുനരുജ്ജീവ‌ന‌പദ്ധ‌തി‌, 1808
        നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി, 1809
        നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം, 1810
        ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, 1811
    വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ
        അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1812
        അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി, 1813
        അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്, 1814
        ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, 1815
        ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1816
        ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവ്വീസ് എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സൊസൈറ്റി, 1817
        ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം, 1818
        എൻജിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ പ്രാഥമികപ്രവേശനച്ചെലവിനു ഗ്രാന്റ്, 1819
        കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്, 1820
        കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം, 1821
        ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്, 1822
        ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1823
        ഗോത്രബന്ധി-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഗോത്രവിഭാഗ അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം, 1824
        ടൂൾ കിറ്റ്, 1825
        ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്, 1826
        നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, 1827, 1828
        പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി, 1829
        പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1830
        പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1831
        പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്, 1832
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം, 1833
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1834
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം, 1835
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 1836
        പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം, 1837
        പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1838
        പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, 1839
        പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1840
        പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ), 1841
        പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്, 1842
        ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി, 1843
        ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്, 1844
        ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, 1845
        ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര, 1846
        മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്, 1847
        മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേകപരിശീലനം, 1848
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്, 1849
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 1850
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, 1851
        റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ, 1852
        ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം, 1853
        വസ്ത്രവിതരണം, 1854
        വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, 1855
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1856
        ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം, 1857
        ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1858
        സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തു പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1859
        സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ, 1860
        സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം , 1861
        സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, 1862
        സാമൂഹികപഠനമുറി, 1863
        സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച്‌ ആൻഡ്‌ എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്‌ഫോമേഷൻ, കോഴിക്കോട്, 1864
        സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം, 1865
1–8 ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രത്യേകപരിഗണന വേണ്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 1866

Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala, 1867

Zila Sainik Offices, 1868