Govt of Kerala Emblem കേരളസർക്കാർ

സൂചിക

അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1
അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 2
അംബേദ്കർ ഭവൻ, 3
അംബേദ്‌കർ ജയന്തി, അയ്യങ്കാളി ജയന്തി, 4
അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 5
അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം, 6
അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്, 7
അനാധമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം, 8
അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 9
അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം, 10
അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 11
അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം , 12
അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ്, 13
അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്, 14
അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ, 15
അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി, 16
അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 17
അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി, 18
അയ്യൻകാളി ഭവൻ, 19
അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 20
അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 21
അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി, 22
അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, 23
അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി, 24
അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി, 25
അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്, 26, 27
ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന, 28
ആംആദ്‌മി ബീമയോജന, 29
ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 30
ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി, 31
ആരോഗ്യം, 32
ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി, 33
ആരോഗ്യവകുപ്പ്, 34
ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ്, 35
ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, 36
ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA), 37
ഇതരസേവനങ്ങൾ, 38
ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 39
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, 40
ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 41
ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ, 42
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവ്വീസ് എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സൊസൈറ്റി, 43
ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്, 44
ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം, 45
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും, 46
ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, 47
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത, 48
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി, 49
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി , 50
ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി, 51
ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്, 52
ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക), 53
ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം, 54
എ.റ്റി.എസ്.പി. ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 55
എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, 56
എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, 57
എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ, 58
എസ്.എഫ്.എ.സി (സ്‌മോൾ ഫാർമേഴ്‌സ് അഗ്രി. ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം), 59
എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 60
എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ് , 61
എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി, 62
എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ, 63
എൻ.സി.സി. വകുപ്പ്, 64
എൻജിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ പ്രാഥമികപ്രവേശനച്ചെലവിനു ഗ്രാന്റ്, 65
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതകുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 66
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ, 67
ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, 68
ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, 69
ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 70
ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 71
ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 72
ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം, 73
ഓണ്ട്രപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്‌കീം, 74
ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 75
ഔഷധസസ്യമിഷൻ, 76
കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി, 77
കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 78
കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 79
കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്, 80
കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും, 81
കയർ ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 82
കയർ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം, 83
കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം, 84
കയർ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 85
കയർവകുപ്പ്, 86
കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ, 87
കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 88
കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി , 89
കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 90
കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം, 91
കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 92
കായിക-യുവജനകാര്യാലയം, 93
കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി, 94
കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, 95
കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം, 96
കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി, 97
കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാസഹായപദ്ധതി, 98
കാരുണ്യം പദ്ധതി, 99
കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം, 100
കാലിത്തീറ്റധനസഹായം, 101
കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി, 102
കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്, 103
കാർഷികവായ്പ, 104
കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം, 105
കാർഷികോല്പന്ന സംസ്ക്കരണം, 106
കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പദ്ധതി, 107
കുടുംബശ്രീ, 108
കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം, 109
കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം, 110
കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 111
കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏജന്‍സികൾ /പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 112
കൃഷിവകുപ്പ്, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി, 128
        എസ്.എഫ്.എ.സി (സ്‌മോൾ ഫാർമേഴ്‌സ് അഗ്രി. ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം), 129
        ഔഷധസസ്യമിഷൻ, 130
        കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം, 131
        കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്, 132
        കാർഷികവായ്പ, 133
        കേരളസംസ്ഥാന വിത്തുവികസനഅതോറിറ്റി, 134
        കർഷകപ്പെൻഷൻ, 135
        കർഷകർക്കുവേണ്ടി കർഷകരുടെ വിപണി, 136
        നഴ്സറികൾ, 137
        നാളികേരവികസനബോർഡ്, 138
        വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറിക്കൃഷിപ്രോത്സാഹനം, 139
        സംസ്ക്കരണവും വിപണനവും, 140
        സബ്‌മിഷൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ, 141
കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, 142
കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്, 143
കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി, 144
കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം, 145
കെസ്‌റു 99, 146
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ, 147
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ, 148
കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, 149
കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 150
കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ, 151
കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 152
കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 153
കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി, 154
കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 155
കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 156
കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി, 157
കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 158
കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 159
കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 160
കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി, 161
കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 162
കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 163
കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 164
കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 165
കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 166
കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 167
കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 168
കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി, 169
കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക പെൻഷൻ, 170
കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 171
കേരള ഷോപ്‌സ് & കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 172
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി, 173
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 174
കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്, 175
കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 176
കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്, 177
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, 178
കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ), 179
കേരളസംസ്ഥാന വിത്തുവികസനഅതോറിറ്റി, 180
കേരോത്പാദകസംഘങ്ങൾ, 181
കൈത്തറിയും ടെൿസ്റ്റൈൽസും, 182
കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം), 183
കൈവല്യ പദ്ധതി, 184
കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, 185
ക്യാൻസർ സുരക്ഷ, 186
ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 187
ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 188
ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി, 189
ക്ഷീരവികസന പദ്ധതികൾ, 190
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്, 191
ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുടെ നവീകരണം, 192
ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്, 193
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 361, 362, 363, 364, 365
        അംബേദ്കർ ഭവൻ, 366
        അംബേദ്‌കർ ജയന്തി, അയ്യങ്കാളി ജയന്തി, 367
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 368
        അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി, 369
        അയ്യൻകാളി ഭവൻ, 370
        അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി, 371
        അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി, 372
        ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന, 373
        ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 374
        ആരോഗ്യം, 375
        ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി, 376
        ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA), 377
        ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്, 378
        ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും, 379
        ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, 380
        ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി, 381
        ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക), 382
        എ.റ്റി.എസ്.പി. ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 383
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ് , 384
        എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി, 385
        എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ, 386
        ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, 387
        ഓണ്ട്രപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്‌കീം, 388
        കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ, 389
        കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി , 390
        കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി, 391
        കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം, 392
        കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പദ്ധതി, 393
        കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി, 394
        കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം, 395
        കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 396
        കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ, 397
        കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 398
        കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 399
        കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി, 400
        കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 401
        കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 402
        കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി, 403
        കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 404
        കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 405
        കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 406
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി, 407
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 408
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 409
        കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 410
        കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 411
        കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 412
        കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 413
        കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 414
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി, 415
        കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 416
        കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്, 417
        കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 418
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്, 419
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, 420
        കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ), 421
        ക്യാൻസർ സുരക്ഷ, 422
        കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം, 423
        ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം, 424
        ഗുണഭോക്തൃകേന്ദ്രിത ഭവനനിർമ്മാണം/പുനഃരുദ്ധാരണം, 425
        ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി, 426
        ഗോത്രവാത്സല്യനിധി, 427
        ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി, 428
        ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി, 429
        ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം, 430
        ജനനിസുരക്ഷ യോജന, 431
        ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 432
        ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം, 433
        ടർക്കിക്കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 434
        ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ, 435
        ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാധ്യമ അവാർഡ്, 436
        താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 437
        താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 438
        താലോലം, 439
        താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ, 440
        ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി, 441
        ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ , 442
        ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ, 443
        ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ, 444
        ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS), 445
        നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 446
        നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ , 447
        നൈപുണ്യസമുന്നതി, 448
        പടവുകൾ മാസിക, 449
        പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 450
        പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ, 451
        പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ, 452
        പലിശ സബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പ, 453
        പി. എം. എ. വൈ. (ഗ്രാമീണ്‍), 454
        പി. എം. എ. വൈ. (നഗരം), 455
        പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ (കൈത്താങ്ങാകാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം), 456
        ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 457
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 458
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്, 459
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, 460
        ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി, 461
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 462
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 463
        മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, 464
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 465
        മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 466
        മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 467
        മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്, 468
        രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, 469
        രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന, 470
        റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 471
        റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി, 472
        റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്, 473
        വയോമിത്രം പദ്ധതി, 474
        വി-കെയർ (WE-CARE), 475
        വി-കെയർ വളന്റിയർ കോർ, 476
        വിജ്ഞാൻവാടി, 477
        വിദ്യാതീരം, 478
        വിദ്യാസമുന്നതി, 479
        വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 480
        വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 481
        വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 482
        വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, 483
        വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, 484
        വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി, 485
        വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 486
        വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി, 487
        വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 488
        ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി, 489
        സംരംഭകത്വ നൈപുണ്യവികസന പരിശീലന പരിപാടി, 490
        സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ, 491
        സംരംഭസമുന്നതി: കാർഷിക, ചെറുകിട വ്യവസായ വായ്പാ പദ്ധതി, 492
        സംരഭസമുന്നതി, 493
        സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ, 494
        സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ, 495
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 496
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, 497
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 498
        സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം, 499
        സാഹിത്യശില്പശാല, 500
        സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 501
        സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ, 502
        സോണൽ ഗയിംസ്, 503
        സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്, 504
        സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി, 505
        സ്ത്രീശക്തി വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി, 506
        സ്നേഹസ്പർശം, 507
        സ്നേഹഹപൂർവ്വം പദ്ധതി, 508
        സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്, 509
        സ്വയംപര്യാപ്തഗ്രാമങ്ങൾ, 510
        സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ, 511
        സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, 512
        സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം, 513
        സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി, 514
        സർഗോത്സവം, 515
        ഹെർമിറ്റേജ്, 516
        ഹോമിയോ ഹെൽത്ത് സെന്റർ, 517
        Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala, 518
        Zila Sainik Offices, 519
കർഷകപ്പെൻഷൻ, 520
കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം, 521
കർഷകർക്കുവേണ്ടി കർഷകരുടെ വിപണി, 522
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്, 523
ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം, 524
ഗുണഭോക്തൃകേന്ദ്രിത ഭവനനിർമ്മാണം/പുനഃരുദ്ധാരണം, 525
ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 526
ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി, 527
ഗോത്രബന്ധി-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഗോത്രവിഭാഗ അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം, 528
ഗോത്രവാത്സല്യനിധി, 529
ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി, 530
ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി, 531
ഗ്രാമീണ വിജ്ഞാനവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, 532
ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 533
ചെയർമാൻ ഫണ്ട്, 534
ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ, 535
ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം, 536, 537, 538
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 539
        നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 540
ജനനി–ജന്മരക്ഷ, 541
ജനനിസുരക്ഷ യോജന, 542
ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം, 543
ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ, 544, 545
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്, 546
        പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 547
ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 548
ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.), 549
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 550
ടൂൾ കിറ്റ്, 551
ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം, 552
ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്, 553
ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്, 554
ടർക്കിക്കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 555
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ, 556
ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 557
ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാധ്യമ അവാർഡ്, 558
തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി, 559
തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 560
തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്, 561
താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 562
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 563
താലോലം, 564
താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ, 565
തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിവ്യാപനം, 566
തെങ്ങു പുനർനടീൽ, 567
തെങ്ങുകളുടെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം, 568
തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ, 569
തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്, 570
തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം, 571
തൊഴില്‍രഹിതവേതനം, 572
തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 587
        കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 588
        കുടുംബശ്രീ, 589
        കെസ്‌റു 99, 590
        കൈവല്യ പദ്ധതി, 591
        തൊഴില്‍രഹിതവേതനം, 592
        ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 593
        നവജീവൻ, 594
        പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി, 595
        മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം, 596
        മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്, 597
        വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 598
        ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 599
        സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 600
തൊഴിൽരഹിതവേതനം, 601
ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി, 602
ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ , 603
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 604
ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ, 605
ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ, 606
ദേശീയ സുസ്ഥിരകാർഷിക മിഷൻ, 607
ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS), 608
ധനസഹായം, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 809
        അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 810
        അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 811
        അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം, 812
        അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്, 813
        അനാധമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം, 814
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം, 815
        അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 816
        അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം , 817
        അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ്, 818
        അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്, 819
        അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി, 820
        ആംആദ്‌മി ബീമയോജന, 821
        ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ്, 822
        ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, 823
        ഇതരസേവനങ്ങൾ, 824
        ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 825
        ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ, 826
        ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത, 827
        ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി , 828
        ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്, 829
        ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം, 830
        എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, 831
        എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, 832
        എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ, 833
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 834
        എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ, 835
        ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, 836
        ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 837
        ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 838
        ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 839
        ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം, 840
        ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 841
        കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി, 842
        കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 843
        കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും, 844
        കയർ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം, 845
        കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം, 846
        കയർ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 847
        കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 848
        കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 849
        കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, 850
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി, 851
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാസഹായപദ്ധതി, 852
        കാരുണ്യം പദ്ധതി, 853
        കാലിത്തീറ്റധനസഹായം, 854
        കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി, 855
        കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം, 856
        കാർഷികോല്പന്ന സംസ്ക്കരണം, 857
        കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം, 858
        കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം, 859
        കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 860
        കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏജന്‍സികൾ /പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 861
        കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, 862
        കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ, 863
        കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ, 864
        കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, 865
        കേരോത്പാദകസംഘങ്ങൾ, 866
        കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം), 867
        കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, 868
        ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 869
        ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 870
        ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി, 871
        ക്ഷീരവികസന പദ്ധതികൾ, 872
        ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുടെ നവീകരണം, 873
        ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 874
        ഗ്രാമീണ വിജ്ഞാനവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, 875
        ചെയർമാൻ ഫണ്ട്, 876
        ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ, 877
        ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം, 878
        ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.), 879
        ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 880
        ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്, 881
        ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 882
        തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി, 883
        തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 884
        തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിവ്യാപനം, 885
        തെങ്ങു പുനർനടീൽ, 886
        തെങ്ങുകളുടെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം, 887
        തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ, 888
        തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം, 889
        തൊഴിൽരഹിതവേതനം, 890
        ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 891
        നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് , 892
        നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, 893
        നിർധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം, 894
        നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ, 895
        നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 896
        നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM), 897
        ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 898
        ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ, 899
        പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി, 900
        പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 901
        പട്ടികവർഗ്ഗ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 902
        പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 903
        പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 904
        പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 905
        പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി, 906
        പാൽ ഗുണനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 907
        പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം, 908
        പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം, 909
        പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം, 910
        പെൻഷൻ, 911
        പൊതുസഹായപദ്ധതി, 912
        പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം, 913
        പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി, 914
        പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്, 915
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 916
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 917
        പ്രാഥമികകൈത്തറി സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 918
        പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 919
        ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം, 920
        ഭവനനിർമ്മാണസഹായം, 921
        ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം, 922
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ചികിത്സാധനസഹായം, 923
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രസവാനുകൂല്യം, 924
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: മരണാനന്തരധനസഹായം, 925
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിവാഹധനസഹായം, 926
        ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭൂമി വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി, 927
        മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും, 928
        മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, 929
        മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി, 930
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പദ്ധതി, 931
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 932
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം, 933
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 934
        മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്, 935
        മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, 936
        മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ക്യാഷ് അവാർഡ്, 937
        മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം, 938
        മറ്റു പദ്ധതികൾ, 939
        മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി, 940
        മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം, 941
        മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി, 942
        മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം, 943
        മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി, 944
        മിൽക്ക് സോൺ രൂപീകരണപദ്ധതി, 945
        മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും പ്രോത്സാഹനവും, 946
        മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 947
        രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ, 948
        രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം, 949
        ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്/സ്കോളർഷിപ്പ്, 950
        ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 951
        ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ്, 952
        വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം, 953
        വക്കീലുമാർക്കു ധനസഹായം, 954
        വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം., 955
        വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 956
        വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം, 957
        വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം, 958
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 959
        വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം, 960
        വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം, 961
        വിള വിസ്തൃതി വ്യാപനം, 962
        വിവാഹധനസഹായം, 963, 964
        വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 965
        വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്, 966
        വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി, 967
        വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 968
        വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്, 969
        വർക്ക്‌ഷെഡ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 970
        സംരംഭകർക്ക് മാർജിൻ മണി വായ്പ, 971
        സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതികൾ, 972
        സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 973
        സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 974
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി I, 975
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി II, 976
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി III, 977
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV, 978
        സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 979
        സാന്ത്വന പദ്ധതി, 980
        സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ, 981
        സാമൂഹികവനവൽക്കരണവിഭാഗം, 982
        സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 983
        സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 984
        സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ, 985
        സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ, 986
        സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, 987
        സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, 988
        സ്കോളർഷിപ്പ്, 989
        സ്കോളർഷിപ്പ് , 990
        സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം, 991
        സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ , 992
        സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം, 993
        സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്, 994
        സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം, 995
        സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം, 996
        സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം, 997
        ഹഡ്കോ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 998
ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 999
നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1000
നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.), 1001
നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, 1002, 1003
നഴ്സറികൾ, 1004
നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 1005
നവജീവൻ, 1006
നാളികേരവികസനബോർഡ്, 1007
നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർവ്വീസസ്, 1008
നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1009
നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1010
നിർധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം, 1011
നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം, 1012
നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ, 1013
നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ , 1014
നൈപുണ്യസമുന്നതി, 1015
നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1016
നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM), 1017
ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1018
ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും, 1019
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ, 1020
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പ്, 1021
പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി, 1022
പടവുകൾ മാസിക, 1023
പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 1024
പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1025
പട്ടികജാതിവികസനവകുപ്പ്, 1026
പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി, 1027
പട്ടികവർഗ്ഗ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1028
പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ, 1029
പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ, 1030, 1031, 1032, 1033
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1034
        ജനനി–ജന്മരക്ഷ, 1035
        പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി, 1036
പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1037
പട്ടികവർഗ്ഗയുവതീയുവാക്കൾക്കു സ്വയംതൊഴിലിനും നൈപുണ്യവികസനത്തിനും ധനസഹായം, 1038
പട്ടികവർഗ്ഗവികസനവകുപ്പു്, 1039
പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി, 1040
പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1041
പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1042
പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി, 1043
പലിശ സബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പ, 1044
പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി, 1045
പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1046
പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1047
പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്, 1048
പാൽ ഗുണനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 1049
പി. എം. എ. വൈ. (ഗ്രാമീണ്‍), 1050
പി. എം. എ. വൈ. (നഗരം), 1051
പിന്നാക്കവിഭാഗവികസനവകുപ്പ് , 1052
പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം, 1053
പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം, 1054
പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം, 1055
പെൻഷൻ, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 1078
        അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1079
        അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1080
        അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1081
        കയർ ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1082
        കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1083
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക പെൻഷൻ, 1084
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: അവശതാപെൻഷൻ, 1085
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: കുടുംബപെൻഷൻ, 1086
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പെൻഷൻ, 1087
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ, 1088
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ, 1089
        മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌, 1090
        വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.), 1091
        വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി, 1092
        വികലാംഗപെൻഷൻ, 1093
        വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ, 1094
        സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ, 1095
        സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1096
        സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി, 1097
        സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1098
പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ (കൈത്താങ്ങാകാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം), 1099
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1100
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്, 1101
പൊതുസഹായപദ്ധതി, 1102
പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 1103
പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം, 1104
പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1105
പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം, 1106
പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 1107
പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം, 1108
പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി, 1109
പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം, 1110
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്, 1111
പ്രവാസീകാര്യവകുപ്പ്, 1112
പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 1113
പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1114
പ്രാഥമികകൈത്തറി സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 1115
പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1116
പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1117
പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, 1118
പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1119
പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ), 1120
പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്, 1121
ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1122
ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി, 1123
ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്, 1124
ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, 1125
ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം, 1126
ഭവനനിർമ്മാണസഹായം, 1127
ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം, 1128
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: അവശതാപെൻഷൻ, 1129
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1130
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: കുടുംബപെൻഷൻ, 1131
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ചികിത്സാധനസഹായം, 1132
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പെൻഷൻ, 1133
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്, 1134
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രസവാനുകൂല്യം, 1135
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: മരണാനന്തരധനസഹായം, 1136
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, 1137
ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിവാഹധനസഹായം, 1138
ഭാഗ്യക്കുറിവകുപ്പ്, 1139
ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര, 1140
ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി, 1141
ഭൂരഹിതമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കെട്ടിടസമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചു നല്കുന്ന പദ്ധതി, 1142
ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭൂമി വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി, 1143
മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും, 1144
മണ്ണുപര്യവേഷണ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്, 1145
മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, 1146
മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം, 1147
മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി, 1148
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പദ്ധതി, 1149
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1150
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 1151
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1152
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ, 1153
മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം, 1154
മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1155
മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പ്, 1156
മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്, 1157
മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, 1158
മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1159
മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1160
മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ, 1161
മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 1162
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം, 1163
മറ്റു പദ്ധതികൾ, 1164
മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1165
മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്, 1166
മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി, 1167
മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം, 1168
മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി, 1169
മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം, 1170
മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി, 1171
മിൽക്ക് സോൺ രൂപീകരണപദ്ധതി, 1172
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1173
മുന്നാക്കസമുദായക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ (സമുന്നതി), 1174
മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും പ്രോത്സാഹനവും, 1175
മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്, 1176
മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്, 1177
മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേകപരിശീലനം, 1178
മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1179
മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്, 1180
മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 1181
മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, 1182
മൺമറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭമതികളായ കലാസാഹിത്യകാരരുടെ സ്മാരകങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷികധനസഹായം, 1183
മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌, 1184
മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്, 1185
രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ, 1186
രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം, 1187
രാഷ്ട്രീയ കൃഷിവികാസ് യോജന (ആർ.കെ.വി.വൈ) , 1188
രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, 1189
രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന, 1190
റവന്യൂ വകുപ്പ്, 1191
റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ, 1192
റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1193
റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി, 1194
റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്, 1195
ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്/സ്കോളർഷിപ്പ്, 1196
ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 1197
ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം, 1198
ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ്, 1199
വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം, 1200
വക്കീലുമാർക്കു ധനസഹായം, 1201
വനം വകുപ്പ്, 1202
വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം., 1203
വയോമിത്രം പദ്ധതി, 1204
വസ്ത്രവിതരണം, 1205
വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.), 1206
വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1207
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി, 1208
വി-കെയർ (WE-CARE), 1209
വി-കെയർ വളന്റിയർ കോർ, 1210
വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം, 1211
വികലാംഗപെൻഷൻ, 1212
വികസനപദ്ധതികൾ, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി, 1221
        ദേശീയ സുസ്ഥിരകാർഷിക മിഷൻ, 1222
        നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.), 1223
        നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം, 1224
        രാഷ്ട്രീയ കൃഷിവികാസ് യോജന (ആർ.കെ.വി.വൈ) , 1225
        വ്യക്തിഗതമണ്ണുസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1226
        ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, 1227
വിജ്ഞാൻവാടി, 1228
വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, 1229
വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം, 1230
വിദ്യാതീരം, 1231
വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287
    പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
        അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1288
        ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, 1289
        ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1290
        ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം, 1291
        കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്, 1292
        കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം, 1293
        ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്, 1294
        ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1295
        ടൂൾ കിറ്റ്, 1296
        ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്, 1297
        നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, 1298, 1299
        പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി, 1300
        പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1301
        പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1302
        പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്, 1303
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം, 1304
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1305
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം, 1306
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 1307
        പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം, 1308
        പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1309
        പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, 1310
        പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1311
        പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ), 1312
        പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്, 1313
        ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി, 1314
        ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്, 1315
        ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, 1316
        ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര, 1317
        മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്, 1318
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്, 1319
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 1320
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, 1321
        റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ, 1322
        ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം, 1323
        വസ്ത്രവിതരണം, 1324
        വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, 1325
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1326
        ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1327
        സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ, 1328
        സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം , 1329
        സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, 1330
        സാമൂഹികപഠനമുറി, 1331
        സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, കോഴിക്കോട്, 1332
        സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം, 1333
വിദ്യാസമുന്നതി, 1334
വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1335
വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1336
വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1337
വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, 1338
വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ, 1339
വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം, 1340
വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പ്, 1341
വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം, 1342
വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, 1343
വിള വിസ്തൃതി വ്യാപനം, 1344
വിവാഹധനസഹായം, 1345, 1346
വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി, 1347
വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1348
വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്, 1349
വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി, 1350
വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 1351
വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറിക്കൃഷിപ്രോത്സാഹനം, 1352
വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1353
വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1354
വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 1355
വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1356
വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്, 1357
വ്യക്തിഗതമണ്ണുസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1358
വ്യവസായം, കരകൗശലം, 1359
വ്യാപാരീക്ഷേമബോർഡ്, 1360
വർക്ക്‌ഷെഡ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 1361
ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1362
ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, 1363
ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം, 1364
ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1365
ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി, 1366
സംരംഭകത്വ നൈപുണ്യവികസന പരിശീലന പരിപാടി, 1367
സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ, 1368
സംരംഭകർക്ക് മാർജിൻ മണി വായ്പ, 1369
സംരംഭസമുന്നതി: കാർഷിക, ചെറുകിട വ്യവസായ വായ്പാ പദ്ധതി, 1370
സംരഭസമുന്നതി, 1371
സംസ്ക്കരണവും വിപണനവും, 1372
സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ, 1373
സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ, 1374
സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ, 1375
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1376
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, 1377
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1378
സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതികൾ, 1379
സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തു പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1380
സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 1381
സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 1382
സബ്‌മിഷൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ, 1383
സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ, 1384
സമാശ്വാസം പദ്ധതി I, 1385
സമാശ്വാസം പദ്ധതി II, 1386
സമാശ്വാസം പദ്ധതി III, 1387
സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV, 1388
സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം , 1389
സഹകരണവകുപ്പ്, 1390
സാംസ്കാരികവകുപ്പ്, 1391
സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1392
സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, 1393
സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1394
സാന്ത്വന പദ്ധതി, 1395
സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം, 1396
സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ, 1397
സാമൂഹികനീതിവകുപ്പ്, 1398
സാമൂഹികപഠനമുറി, 1399
സാമൂഹികവനവൽക്കരണവിഭാഗം, 1400
സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 1401
സാഹിത്യശില്പശാല, 1402
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1403
സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്, 1404
സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ കോച്ചിംഗ് കോഴ്സ് ഫീസ്/ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് റീഇംബേഴ്‌സ്‌‌മെന്റ്, 1405
സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1406
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ, 1407
സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, കോഴിക്കോട്, 1408
സൈനികക്ഷേമവകുപ്പ്, 1409
സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ, 1410
സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1411
സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ, 1412
സോണൽ ഗയിംസ്, 1413
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, 1414
സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്, 1415
സ്കോളർഷിപ്പ്, 1416
സ്കോളർഷിപ്പ് , 1417
സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 1418
സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി, 1419
സ്ത്രീശക്തി വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി, 1420
സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി, 1421
സ്നേഹസ്പർശം, 1422
സ്നേഹഹപൂർവ്വം പദ്ധതി, 1423
സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം, 1424
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ , 1425
സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം, 1426
സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്, 1427
സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്, 1428
സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം, 1429
സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം, 1430
സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1431
സ്വയംപര്യാപ്തഗ്രാമങ്ങൾ, 1432
സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം, 1433
സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം, 1434
സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ, 1435
സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, 1436
സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം, 1437
സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി, 1438
സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1439
സർഗോത്സവം, 1440
ഹഡ്കോ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1441
ഹെർമിറ്റേജ്, 1442
ഹോമിയോ ഹെൽത്ത് സെന്റർ, 1443
ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1444
എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ, 1445
    സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ, 1446
കുടുംബശ്രീ
    ആശ്രയ, 1447
    ആശ്രയ പ്രകാരം നല്കാവുന്ന സേവനങ്ങൾ, 1448
    കുടുംബശ്രീ ആസ്ഥാനം, 1449
    പ്രത്യേക പ്രോജക്ടുകൾ, 1450
    സംഘക്കൃഷി, 1451
        കാർഷിക ഇൻസെന്റീവ്, 1452
        പലിശസബ്‌സിഡി, 1453
    സമ്പാദ്യ-വായ്പാപദ്ധതി, 1454
        കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്, 1455
        കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫണ്ട്, 1456
        പലിശസബ്‌സിഡി, 1457
        മാച്ചിങ് ഗ്രാന്റ്, 1458
        മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ, 1459
        റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്, 1460
        വിവിധയിനം സൂക്ഷ്മസംരംഭപദ്ധതികൾ, 1461
        വൾനറബിലിറ്റി റിഡക്‌ഷൻ ഫണ്ട്, 1462
    സാമൂഹികശാക്തീകരണം, 1463
    സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ, 1464
        ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ട്, 1465
        ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്, 1466
        ടെക്‌നോളജി ഫണ്ട്, 1467
        മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല, 1468
        രണ്ടാംഘട്ട ധനസഹായം, 1469
        വോൾവിംഗ് ഫണ്ട്, 1470
ക്ഷീരവികസന പദ്ധതികൾ
    കറവപ്പശുവിനെ വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 1471
    കറവയന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസഹായം, 1472
    കാലിത്തൊഴുത്തു നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, 1473
    കിടാരി വളർത്തൽ യൂണിറ്റുകൾക്കുളള ധനസഹായം, 1474
    ഡെയറി ഫാം ആധുനികീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 1475
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ
    സെന്ററുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, 1476
    സേവനങ്ങൾ, 1477
ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ
    പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1478
    പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനഘടകങ്ങൾ, 1479
    ലിങ്കേജ് വായ്പ, 1480
    സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1481
നാടാർ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1482
നോർക്ക – NORKA, 1483
ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും, 1484
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ
    പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1485
    പ്രി-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1486
    മെറിറ്റ്-കം-മീൻസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1487
പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പ്
    വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1488
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്
    അനുബന്ധ ഓഫീസുകളുടെ വിലാസങ്ങളും ഫോൺ നമ്പരുകളും, 1489
    ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളുടെ ഫോൺ നമ്പർ, 1490
    ഫോൺ നമ്പരുകൾ, 1491
പൊലീസ് വനിതാസെൽ നമ്പരുകൾ, 1492
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പദ്ധതി
    മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി (ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷൂറൻസ്), 1493
മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി
    ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, 1494
    തണൽ: പ്രത്യേകപദ്ധതി, 1495
മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1496
മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1497
മുസ്ലീം പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1498
വനിതാ ഹെൽപ്‌‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ, 1499
ശുചിത്വമിഷന്‍, 1500
    ആസ്ഥാനം, 1501
    പദ്ധതികൾ, 1502
സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ
    അനന്തരാവകാശിക്കുള്ള ധനസഹായം, 1503
    അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം, 1504
    അപേക്ഷയോടൊപ്പം വേണ്ട രേഖകൾ, 1505
    അപേക്ഷാഫോം, 1506
    അർഹത, 1507
    ആനുകൂല്യം, 1508
    ആയുർവേദചികിത്സാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 1509
    ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക, 1510
    ഒപ്പം ചേർക്കേണ്ട രേഖകൾ, 1511
    ചികിത്സകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും, 1512
    നടപടിക്രമം, 1513
    വേണ്ട രേഖ, 1514
പോലീസ് ഫോൺ നമ്പരുകൾ
    കൃഷിവകുപ്പ്
        ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി, 1515
        എസ്.എഫ്.എ.സി (സ്‌മോൾ ഫാർമേഴ്‌സ് അഗ്രി. ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം), 1516
        ഔഷധസസ്യമിഷൻ, 1517
        കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം, 1518
        കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്, 1519
        കാർഷികവായ്പ, 1520
        കേരളസംസ്ഥാന വിത്തുവികസനഅതോറിറ്റി, 1521
        കർഷകപ്പെൻഷൻ, 1522
        കർഷകർക്കുവേണ്ടി കർഷകരുടെ വിപണി, 1523
        നഴ്സറികൾ, 1524
        നാളികേരവികസനബോർഡ്, 1525
        വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറിക്കൃഷിപ്രോത്സാഹനം, 1526
        സംസ്ക്കരണവും വിപണനവും, 1527
        സബ്‌മിഷൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ, 1528
    ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533
        അംബേദ്കർ ഭവൻ, 1534
        അംബേദ്‌കർ ജയന്തി, അയ്യങ്കാളി ജയന്തി, 1535
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, 1536
        അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി, 1537
        അയ്യൻകാളി ഭവൻ, 1538
        അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി, 1539
        അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി, 1540
        ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന, 1541
        ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1542
        ആരോഗ്യം, 1543
        ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി, 1544
        ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA), 1545
        ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്, 1546
        ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും, 1547
        ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, 1548
        ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി, 1549
        ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക), 1550
        എ.റ്റി.എസ്.പി. ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1551
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ് , 1552
        എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി, 1553
        എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ, 1554
        ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, 1555
        ഓണ്ട്രപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്‌കീം, 1556
        കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ, 1557
        കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി , 1558
        കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി, 1559
        കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം, 1560
        കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പദ്ധതി, 1561
        കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി, 1562
        കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം, 1563
        കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1564
        കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ, 1565
        കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1566
        കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1567
        കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി, 1568
        കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1569
        കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1570
        കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി, 1571
        കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1572
        കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1573
        കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1574
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി, 1575
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1576
        കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 1577
        കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1578
        കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1579
        കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1580
        കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1581
        കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1582
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി, 1583
        കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 1584
        കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്, 1585
        കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്, 1586
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്, 1587
        കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, 1588
        കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ), 1589
        ക്യാൻസർ സുരക്ഷ, 1590
        കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം, 1591
        ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം, 1592
        ഗുണഭോക്തൃകേന്ദ്രിത ഭവനനിർമ്മാണം/പുനഃരുദ്ധാരണം, 1593
        ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി, 1594
        ഗോത്രവാത്സല്യനിധി, 1595
        ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി, 1596
        ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി, 1597
        ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം, 1598
        ജനനിസുരക്ഷ യോജന, 1599
        ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 1600
        ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം, 1601
        ടർക്കിക്കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1602
        ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ, 1603
        ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാധ്യമ അവാർഡ്, 1604
        താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1605
        താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, 1606
        താലോലം, 1607
        താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ, 1608
        ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി, 1609
        ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ , 1610
        ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ, 1611
        ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ, 1612
        ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS), 1613
        നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി , 1614
        നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ , 1615
        നൈപുണ്യസമുന്നതി, 1616
        പടവുകൾ മാസിക, 1617
        പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1618
        പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ, 1619
        പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ, 1620
        പലിശ സബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പ, 1621
        പി. എം. എ. വൈ. (ഗ്രാമീണ്‍), 1622
        പി. എം. എ. വൈ. (നഗരം), 1623
        പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ (കൈത്താങ്ങാകാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം), 1624
        ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1625
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, 1626
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്, 1627
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്, 1628
        ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി, 1629
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 1630
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1631
        മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, 1632
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, 1633
        മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1634
        മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി, 1635
        മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്, 1636
        രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, 1637
        രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന, 1638
        റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1639
        റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി, 1640
        റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്, 1641
        വയോമിത്രം പദ്ധതി, 1642
        വി-കെയർ (WE-CARE), 1643
        വി-കെയർ വളന്റിയർ കോർ, 1644
        വിജ്ഞാൻവാടി, 1645
        വിദ്യാതീരം, 1646
        വിദ്യാസമുന്നതി, 1647
        വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1648
        വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1649
        വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി, 1650
        വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, 1651
        വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, 1652
        വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി, 1653
        വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ, 1654
        വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1655
        വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 1656
        ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി, 1657
        സംരംഭകത്വ നൈപുണ്യവികസന പരിശീലന പരിപാടി, 1658
        സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ, 1659
        സംരംഭസമുന്നതി: കാർഷിക, ചെറുകിട വ്യവസായ വായ്പാ പദ്ധതി, 1660
        സംരഭസമുന്നതി, 1661
        സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ, 1662
        സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ, 1663
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1664
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, 1665
        സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 1666
        സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം, 1667
        സാഹിത്യശില്പശാല, 1668
        സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം, 1669
        സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ, 1670
        സോണൽ ഗയിംസ്, 1671
        സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്, 1672
        സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി, 1673
        സ്ത്രീശക്തി വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി, 1674
        സ്നേഹസ്പർശം, 1675
        സ്നേഹഹപൂർവ്വം പദ്ധതി, 1676
        സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്, 1677
        സ്വയംപര്യാപ്തഗ്രാമങ്ങൾ, 1678
        സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ, 1679
        സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, 1680
        സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം, 1681
        സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി, 1682
        സർഗോത്സവം, 1683
        ഹെർമിറ്റേജ്, 1684
        ഹോമിയോ ഹെൽത്ത് സെന്റർ, 1685
        Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala, 1686
        Zila Sainik Offices, 1687
    ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം
        ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 1688
        നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, 1689
    ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ
        കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്, 1690
        പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1691
    തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ
        അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 1692
        കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, 1693
        കുടുംബശ്രീ, 1694
        കെസ്‌റു 99, 1695
        കൈവല്യ പദ്ധതി, 1696
        തൊഴില്‍രഹിതവേതനം, 1697
        ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, 1698
        നവജീവൻ, 1699
        പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി, 1700
        മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം, 1701
        മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്, 1702
        വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്, 1703
        ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1704
        സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി, 1705
    ധനസഹായം, 1706
        അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1707
        അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1708
        അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം, 1709
        അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്, 1710
        അനാധമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം, 1711
        അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം, 1712
        അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1713
        അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം , 1714
        അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ്, 1715
        അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്, 1716
        അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി, 1717
        ആംആദ്‌മി ബീമയോജന, 1718
        ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ്, 1719
        ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി, 1720
        ഇതരസേവനങ്ങൾ, 1721
        ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1722
        ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ, 1723
        ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത, 1724
        ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി , 1725
        ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1726
        ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം, 1727
        എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, 1728
        എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്, 1729
        എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ, 1730
        എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1731
        എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ, 1732
        ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, 1733
        ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1734
        ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1735
        ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1736
        ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം, 1737
        ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1738
        കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി, 1739
        കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1740
        കയർ ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും, 1741
        കയർ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം, 1742
        കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം, 1743
        കയർ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം, 1744
        കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1745
        കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1746
        കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, 1747
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി, 1748
        കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാസഹായപദ്ധതി, 1749
        കാരുണ്യം പദ്ധതി, 1750
        കാലിത്തീറ്റധനസഹായം, 1751
        കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി, 1752
        കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം, 1753
        കാർഷികോല്പന്ന സംസ്ക്കരണം, 1754
        കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം, 1755
        കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം, 1756
        കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1757
        കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏജന്‍സികൾ /പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ, 1758
        കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, 1759
        കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ, 1760
        കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ, 1761
        കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, 1762
        കേരോത്പാദകസംഘങ്ങൾ, 1763
        കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം), 1764
        കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, 1765
        ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1766
        ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1767
        ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി, 1768
        ക്ഷീരവികസന പദ്ധതികൾ, 1769
        ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുടെ നവീകരണം, 1770
        ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1771
        ഗ്രാമീണ വിജ്ഞാനവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, 1772
        ചെയർമാൻ ഫണ്ട്, 1773
        ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ, 1774
        ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം, 1775
        ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.), 1776
        ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1777
        ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്, 1778
        ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 1779
        തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി, 1780
        തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം, 1781
        തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിവ്യാപനം, 1782
        തെങ്ങു പുനർനടീൽ, 1783
        തെങ്ങുകളുടെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം, 1784
        തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ, 1785
        തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം, 1786
        തൊഴിൽരഹിതവേതനം, 1787
        ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1788
        നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1789
        നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1790
        നിർധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം, 1791
        നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ, 1792
        നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1793
        നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM), 1794
        ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1795
        ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ, 1796
        പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി, 1797
        പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ, 1798
        പട്ടികവർഗ്ഗ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1799
        പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1800
        പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1801
        പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം, 1802
        പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി, 1803
        പാൽ ഗുണനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 1804
        പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം, 1805
        പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം, 1806
        പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം, 1807
        പെൻഷൻ, 1808
        പൊതുസഹായപദ്ധതി, 1809
        പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം, 1810
        പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി, 1811
        പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്, 1812
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, 1813
        പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി, 1814
        പ്രാഥമികകൈത്തറി സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, 1815
        പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1816
        ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം, 1817
        ഭവനനിർമ്മാണസഹായം, 1818
        ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം, 1819
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: ചികിത്സാധനസഹായം, 1820
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പ്രസവാനുകൂല്യം, 1821
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: മരണാനന്തരധനസഹായം, 1822
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: വിവാഹധനസഹായം, 1823
        ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭൂമി വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി, 1824
        മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും, 1825
        മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, 1826
        മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി, 1827
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പദ്ധതി, 1828
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1829
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം, 1830
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1831
        മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്, 1832
        മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി, 1833
        മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ക്യാഷ് അവാർഡ്, 1834
        മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം, 1835
        മറ്റു പദ്ധതികൾ, 1836
        മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി, 1837
        മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം, 1838
        മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി, 1839
        മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം, 1840
        മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി, 1841
        മിൽക്ക് സോൺ രൂപീകരണപദ്ധതി, 1842
        മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും പ്രോത്സാഹനവും, 1843
        മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 1844
        രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ, 1845
        രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം, 1846
        ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്/സ്കോളർഷിപ്പ്, 1847
        ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 1848
        ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ്, 1849
        വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം, 1850
        വക്കീലുമാർക്കു ധനസഹായം, 1851
        വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം., 1852
        വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1853
        വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം, 1854
        വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം, 1855
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1856
        വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം, 1857
        വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം, 1858
        വിള വിസ്തൃതി വ്യാപനം, 1859
        വിവാഹധനസഹായം, 1860, 1861
        വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1862
        വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്, 1863
        വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി, 1864
        വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 1865
        വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്, 1866
        വർക്ക്‌ഷെഡ് നവീകരണഗ്രാന്റ്, 1867
        സംരംഭകർക്ക് മാർജിൻ മണി വായ്പ, 1868
        സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതികൾ, 1869
        സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ, 1870
        സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 1871
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി I, 1872
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി II, 1873
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി III, 1874
        സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV, 1875
        സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം, 1876
        സാന്ത്വന പദ്ധതി, 1877
        സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ, 1878
        സാമൂഹികവനവൽക്കരണവിഭാഗം, 1879
        സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം, 1880
        സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്, 1881
        സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ, 1882
        സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ, 1883
        സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1884
        സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, 1885
        സ്കോളർഷിപ്പ്, 1886
        സ്കോളർഷിപ്പ് , 1887
        സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം, 1888
        സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ , 1889
        സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം, 1890
        സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്, 1891
        സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം, 1892
        സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം, 1893
        സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം, 1894
        ഹഡ്കോ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി, 1895
    പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ
        അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1896
        ജനനി–ജന്മരക്ഷ, 1897
        പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി, 1898
    പെൻഷൻ, 1899
        അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1900
        അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1901
        അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1902
        കയർ ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1903
        കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, 1904
        കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക പെൻഷൻ, 1905
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: അവശതാപെൻഷൻ, 1906
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: കുടുംബപെൻഷൻ, 1907
        ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി: പെൻഷൻ, 1908
        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ, 1909
        മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ, 1910
        മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌, 1911
        വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.), 1912
        വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി, 1913
        വികലാംഗപെൻഷൻ, 1914
        വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ, 1915
        സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ, 1916
        സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1917
        സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി, 1918
        സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ, 1919
    വികസനപദ്ധതികൾ
        ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി, 1920
        ദേശീയ സുസ്ഥിരകാർഷിക മിഷൻ, 1921
        നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.), 1922
        നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം, 1923
        രാഷ്ട്രീയ കൃഷിവികാസ് യോജന (ആർ.കെ.വി.വൈ) , 1924
        വ്യക്തിഗതമണ്ണുസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, 1925
        ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, 1926
    വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ
        അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, 1927
        ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, 1928
        ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം, 1929
        ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം, 1930
        കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്, 1931
        കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം, 1932
        ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്, 1933
        ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്, 1934
        ടൂൾ കിറ്റ്, 1935
        ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്, 1936
        നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ, 1937, 1938
        പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി, 1939
        പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം, 1940
        പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 1941
        പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്, 1942
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം, 1943
        പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1944
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം, 1945
        പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ, 1946
        പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം, 1947
        പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1948
        പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, 1949
        പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ, 1950
        പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ), 1951
        പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്, 1952
        ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി, 1953
        ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്, 1954
        ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, 1955
        ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര, 1956
        മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്, 1957
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്, 1958
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 1959
        മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, 1960
        റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ, 1961
        ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം, 1962
        വസ്ത്രവിതരണം, 1963
        വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, 1964
        വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ, 1965
        ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് , 1966
        സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ, 1967
        സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം , 1968
        സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, 1969
        സാമൂഹികപഠനമുറി, 1970
        സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, കോഴിക്കോട്, 1971
        സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം, 1972
1–8 ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രത്യേകപരിഗണന വേണ്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, 1973

Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala, 1974

Zila Sainik Offices, 1975