Govt of Kerala EmblemGovernment of Kerala

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്

8.1ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

 • ഗ്രാമീണകുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ അവിദഗ്ദ്ധകായികതൊഴിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കു പ്രതിവര്‍ഷം 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽനല്‍കുന്നു.
 • ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് ഒരു ദിവസം 27‌1‌ രൂപ വേതനം ലഭിക്കും.
 • തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം. അല്ലെങ്കില്‍, തൊഴിലില്ലായ്മാവേതനം അനുവദിക്കും. തൊഴിലില്ലായ്മാവേതനത്തിന്റെ നിരക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം വേതനത്തിന്റെ 25 ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ മാസം മുതല്‍ വേതനത്തിന്റെ 50 ശതമാനവും ആയിരിക്കും.

അര്‍ഹത:

 • പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ ഏതു കുടുംബത്തിനും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ പേരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ നല്‍കാം. അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കും.
 • തൊഴിൽ കാര്‍ഡിൽ പേരുള്ള 18 വയസ്സു പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഒരാൾക്കു ജോലി ആവശ്യപ്പെടാം. കുറഞ്ഞത് തുടര്‍ച്ചയായി 14 ദിവസത്തെ തൊഴിലിനാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്.
 • ജോലിസമയം രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ.
മഹാത്മാ ഗാന്ധി എൻ. ആർ. ഇ. ജി. എ. സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ,
സ്വരാജ് ഭവൻ, അഞ്ചാം നില, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാർ പി. ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം 695003
ഫോൺ: 0471-2313385, 1800 425 1004 (ടോൾ ഫ്രീ)
ഫാക്സ്: 0471-2312385
ഇ-മെയിൽ: ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക.

8.2അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

 • ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയില്‍ നഗരപ്രദേശത്ത് കായികാദ്ധ്വാനത്തിനു തയ്യാറുള്ളവർക്കു തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി.
 • നഗരസഭയിൽ താമസക്കാരായ, അവിദഗ്ദ്ധകായികാദ്ധ്വാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള, പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികവര്‍ഷം കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസം തൊഴില്‍ നല്‍കുകയാണു ലക്ഷ്യം.
 • ലഭിക്കുന്ന വേതനം പ്രതിദിനം 271 രൂപ

8.2.1അര്‍ഹത

 • നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും അവിദഗ്ദ്ധകായികാദ്ധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള, തൊഴിലെടുക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായ, പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ഏതൊരംഗത്തിനും തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • തൊഴിലാളികൾക്കു തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള നിയമപരമായ പ്രമാണമായി അഞ്ചു വര്‍ഷം പ്രാബല്യമുള്ള തൊഴിൽ കാര്‍ഡ് നഗരസഭകൾ വഴി ഇവർക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നു.
 • ജോലിസമയം രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ
 • തൊഴിൽ കാര്‍ഡ് ലഭിച്ച ഒരാൾ തൊഴിലിനു വേണ്ടി നഗരസഭയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മാവേതനം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം.

8.2.2അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം

 • മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം നിര്‍ദ്ദിഷ്ടമാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കു നൽകണം.
 • അപേക്ഷകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ അന്വേഷണനടപടികൾ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഓരോ കുടുംബത്തിനും 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ കാര്‍ഡ് നൽകുന്നു.
 • നഗരസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

8.3വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.)

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
1200 രൂപ
അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്:
നഗരസഭ /ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
 • നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷയുടെ രണ്ടു പ്രതി
 • പ്രായം തെളിയിക്കാൻ സ്കൂൾരേഖകളോ പള്ളിരേഖകളോ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡോ. ഇവ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സർക്കാർ സര്‍വീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജനിൽ കുറയാത്ത പദവിയിലുള്ള ഡോക്ടറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാം.
 • സ്ഥിരതാമസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ (റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് /മേല്‍വിലാസം കാണിക്കുന്ന മറ്റ് എന്തെങ്കിലും രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്)
 • തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ (ഇലൿഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാര്‍ഡ് /ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് /ഫോട്ടോ പതിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും രേഖകള്‍).
 • വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
അര്‍ഹതാമാനദണ്ഡം:
 • കുടുംബവാര്‍ഷികവരുമാനപരിധി 1,00,000 രൂപ
 • 60 വയസ്സു പൂര്‍ത്തീകരിച്ചവർ.
 • കേരളസംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നു വര്‍ഷമെങ്കിലും സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നവർ
  (ജി. ഒ. (പി.) 47/95/സാ. ക്ഷേ. വ. തീയതി 13.12.95)
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർ:
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ /റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടർ (നഗരസഭ)
തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്:
പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ ഭരണസമിതി
അപ്പീലധികാരി:
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ/നഗരകാര്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍

8.3.1കുറിപ്പ്

1.
അപേക്ഷ നൽകുന്ന തീയതിമുതൽ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
2.
പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ആണ്‍മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സംരക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെന്‍ഷനു പരിഗണിക്കും.
3.
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ചു വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളിൽ നിന്നു പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർക്കും ഹോണറേറിയം കൈപ്പറ്റുന്ന അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ, ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്ന അനാഥ/അഗതി/വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങള്‍ /ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അന്തേവാസികൾ, വികലാംഗ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ എന്നിവർക്ക് അര്‍ഹമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പെന്‍ഷനു കൂടി അര്‍ഹതയുണ്ട്. (ജി. ഒ.(എം. എസ്.) നമ്പർ9/2016 സാ. നീ. വ. തീയതി 30.01.2016, ജി. ഒ.(എം. എസ്.) 324/2016/ഫിന്‍ തീയതി 15.08.2016)
4.
പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾ മരിച്ചാൽ കുടിശ്ശിക അനന്തരാവകാശികൾക്കു നൽകും.
5.
75 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായവർക്ക് കൂടിയനിരക്കിൽ പെൻഷൻ അനുവദിക്കും. (ജി. ഒ. (എം. എസ്.) നം 24/16/സാനീവ. തീയതി 01.03.2016)
6.
പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്ന അനുപാതം
വയസ്സ് കേന്ദ്ര വിഹിതം കേരളസർക്കാർ വിഹിതം ആകെ
60 മുതൽ 75 വരെ വയസ്സുള്ളവർക്ക് 300 800 1100
75 വയസ്സു വരെ ഉള്ളവർക്ക് 200 900 1100
75 മുതൽ 80 വരെ വയസ്സുള്ളവർക്ക് 200 1400 1600
80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് 500 1100 1600

8.4വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ (ഐ. ജി. എൻ. ഡബ്യു. പി. എസ്)

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
1200 രൂപ
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
1.
നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷയുടെ രണ്ടു പ്രതി
2.
വിധവയാണെങ്കിൽ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ വിവാഹമോചിതയാണെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നേടിയതിന്റെ രേഖയോ വില്ലേജ് ഓഫീസറില്‍നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ.
3.
അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷക രണ്ടു വര്‍ഷമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ (റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് /മേല്‍വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന മറ്റു രേഖയുടെ പകര്‍പ്പുകൾ)
4.
തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ (ഇലൿ‌ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാര്‍ഡ് /ആധാർ കാര്‍ഡ് /ഫോട്ടോ പതിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും രേഖകള്‍)
5.
വരുമാനം തെളിയിക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽനിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
വരുമാനപരിധി:
കുടുംബവാർഷികവരുമാനം 1,00,000 രൂപ
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര്‍:
ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പര്‍വൈസർ
തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്:
പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ ഭരണസമിതി
അപ്പീലധികാരി:
കളക്ടര്‍

8.4.1കുറിപ്പ്

1.
ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായി 7 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞവർക്കും പെന്‍ഷന് അപേക്ഷിക്കാം. അതു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഹാജരാക്കണം.
2.
20 വയസ്സിൽകൂടുതൽപ്രായമുള്ള ആണ്‍മക്കൾ ഉള്ളവർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കാം.
3.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷമായി കേരളത്തിൽ തുടര്‍ച്ചയായി സ്ഥിരതാമസക്കാർ ആയിരിക്കണം.
4.
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ച് വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളിൽ നിന്നു പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ, ഹോണറേറിയം കൈപ്പറ്റുന്ന അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്‍, ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്ന അനാഥ /അഗതി /വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങള്‍ /ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അന്തേവാസികള്‍, വികലാംഗ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ എന്നിവർക്ക് അര്‍ഹമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പെന്‍ഷനു കൂടി അർഹതയുണ്ട്. (ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 9/2016 സാ. നീ. വ. തീയതി 30.01.2016 ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 324/2016/ഫിന്‍ തീയതി 15.08.2016)
5.
പുനര്‍വിവാഹം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനു സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി.
6.
പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾ മരിച്ചാൽ കുടിശ്ശിക അനന്തരാവകാശികൾക്കു ലഭിക്കും.
7.
അപേക്ഷ നൽകുന്ന തീയതിമുതൽ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

8.4.2പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്ന അനുപാതം

വയസ്സ് കേന്ദ്ര വിഹിതം കേരളസർക്കാർ വിഹിതം ആകെ
40 മുതൽ75 വരെ വയസ്സുള്ളവർക്ക് 300 800 1100
75 മുതൽ80 വരെ വയസ്സുള്ളവർക്ക് 300 1300 1600
80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് 500 1100 1600

8.5വികലാംഗപെൻഷൻ

(അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവർ, ശാരീരിക, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ)

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
1200 രൂപ
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്:
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
 • നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷയുടെ രണ്ടു പ്രതി.
 • പ്രായപരിധി ഇല്ല.
 • സ്ഥിരതാമസം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖ (റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് /മേല്‍വിലാസം കാണിക്കുന്ന മറ്റു രേഖയുടെ പകർപ്പ്).
 • അംഗപരിമിതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ.
 • വരുമാനം തെളിയിക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് .
അര്‍ഹതാമാനദണ്ഡം:
1.
കുടുംബവാര്‍ഷികവരുമാനം: 1,00,000 രൂപ
2.
ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ:
 • അസ്ഥിവൈകല്യം — ചുരുങ്ങിയത് 40%
 • അന്ധർ — ലെന്‍സ് ഉപയോഗിച്ചും കാഴ്ചശക്തി 6/60 അഥവാ 20/200 സ്നെല്ലനിൽ അധികമാകാത്ത‌ത്‌
 • ബധിരർ — കേഴ്വിശേഷി 90 ഡെസിബെലിൽ കുറഞ്ഞത്
 • മാനസികവൈകല്യം — ഐ. ക്യു. 50-ല്‍ താഴെ
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര്‍:
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടർ
തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ ഭരണസമിതി
അപ്പീലധികാരി:
കളക്ടർ

8.5.1കുറിപ്പ്

1.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി കേരളത്തിൽ തുടര്‍ച്ചയായി സ്ഥിരതാമസമായിരിക്കണം.
2.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ വരുമാനമായി കണക്കാക്കില്ല.
3.
അംഗപരിമിതി 80%-ൽ അധികമുള്ളവർക്ക് ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലുള്ള പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
4.
സാമൂഹികസുരക്ഷാ മിഷന്‍ നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാര്‍ഡ് ഹാജരാക്കുന്നവരോട് അംഗപരിമിതി തെളിയിക്കാൻ മറ്റു രേഖ ആവശ്യപ്പെടില്ല.
5.
അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതിമുതൽ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
6.
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ച് വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളിൽ നിന്നു പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ, ഹോണറേറിയം കൈപ്പറ്റുന്ന അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്‍, ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്ന അനാഥ /അഗതി /വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങള്‍ /ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അന്തേവാസികള്‍, വികലാംഗപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ എന്നിവർക്ക് അര്‍ഹമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പെന്‍ഷനു കൂടി അര്‍ഹതയുണ്ട്. (ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 9/2016 സാ. നീ. വ. തീയതി 30.01.2016 ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 324/2016/ഫിന്‍ തീയതി 15.08.2016).
7.
പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾ മരിച്ചാൽ കുടിശ്ശിക അനന്തരാവകാശികൾക്കു ലഭിക്കും

8.6കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
1200 രൂപ
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
 • നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ
 • കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽസാക്ഷ്യപത്രം
 • പ്രായം തെളിയിക്കാൻ സ്കൂൾ രേഖകളോ പള്ളിരേഖകളോ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാര്‍ഡോ വേണം. ഇവ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സർക്കാർ സര്‍വീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജനിൽ കുറയാത്ത പദവിയിലുള്ള ഡോക്ടറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാം.
 • ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ
 • വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
അര്‍ഹതാമാനദണ്ഡം:
1.
കുടുംബവാര്‍ഷികവരുമാനം: ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്
2.
60 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം
3.
കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വം
4.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് തുടര്‍ച്ചയായി 10 വര്‍ഷമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ.
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര്‍:
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്.
തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്:
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ ഭരണസമിതി.
അപ്പീലധികാരി:
കളക്ടര്‍.
റിവിഷന്‍ അതോറിറ്റി:
സർക്കാർ.

8.6.1കുറിപ്പ്

 • അന്വേഷണറിപ്പോര്‍ട്ടിൽ അപേക്ഷകരുടെ പേര്, വയസ്, കുടുംബവരുമാനം, കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഭാര്യ/ഭര്‍ത്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ, ഭൂവുടമയുടെ പേര് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുടര്‍ച്ചയായി തുക കൈപ്പറ്റാതിരുന്നാൽ പെൻഷൻ റദ്ദാകും.
 • അപേക്ഷ ലഭിച്ച് അടുത്ത മാസം മുതൽ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • തോട്ടം തൊഴിലാളി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഈ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയില്ല.
 • വൃദ്ധർക്കോ രോഗബാധിതർക്കോ വേണ്ടി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽകഴിയുന്നവർക്ക് ഈ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയില്ല.
 • പെന്‍ഷണർ മരിച്ചാൽമരണം നടന്നതുവരെയുള്ള മാസത്തെ കുടിശ്ശിക അവകാശികൾക്കു ലഭിക്കും.

8.7അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
1200 രൂപ
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്:
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ:
1.
നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ (2 പകർപ്പ്)
2.
വരുമാനവും പ്രായവും അവിവാഹിതയാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
3.
തിരിച്ചറിയൽരേഖ
അര്‍ഹതാമാനദണ്ഡം:
1.
കുടുംബവാര്‍ഷികവരുമാനം - ഒരുലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്
2.
50 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം
3.
കേരളസംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരി ആയിരിക്കണം.
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര്‍:
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍വൈസർ
തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ ഭരണസമിതി
അപ്പീൽഅധികാരി:
കളക്ടര്‍

8.7.1കുറിപ്പ്

1.
അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
2.
അപേക്ഷ നൽകുന്ന തീയതിമുതൽ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
3.
രണ്ടുവര്‍ഷം ഇടവേളയിൽ ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയോ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാകുകയോ വേണം.
4.
ഗുണഭോക്താവ് മരണമടയുന്നപക്ഷം അനന്തരാവകാശികൾക്കു പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കും.
5.
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ച് വിവിധ ക്ഷേമനിധിബോര്‍ഡുകളിൽനിന്നു പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ, ഹോണറേറിയം കൈപ്പറ്റുന്ന അങ്കണവാടിജീവനക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്‍, ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്ന അനാഥ /അഗതി /വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങള്‍ /ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അന്തേവാസികള്‍, വികലാംഗപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ എന്നിവർക്ക് അര്‍ഹമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹികപെന്‍ഷനുകൂടി അര്‍ഹതയുണ്ട്. (ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 9/2016 സാ.നീ.വ. തീയതി 30.01.2016 ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 324/2016/ഫിന്‍ തീയതി 15.08.2016)

8.8തൊഴില്‍രഹിതവേതനം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
പ്രതിമാസം 120 രൂപ
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
1.
നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ (2 പകർപ്പ്)
2.
എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്
3.
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്
4.
പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭാപ്രദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസം സംബന്ധിച്ച രേഖ.
5.
ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽരേഖ
6.
വികലാംഗസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമായവർക്കു മാത്രം)
7.
ട്രാൻസ്‌ഫർ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് - പകര്‍പ്പ് (പരിശോധനയ്ക്ക് ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കണം)
അര്‍ഹതാമാനദണ്ഡം:
 • എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസ്സായിരിക്കണം. പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ /വികലാംഗ വിഭാഗക്കാരെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായാലും പരിഗണിക്കാം.
 • കുടുംബവാര്‍ഷികവരുമാനം 12,000 രൂപയിലും വ്യക്തിഗതവരുമാനം പ്രതിമാസം 100 രൂപയിലും അധികമാകരുത്
 • പ്രായം 18 നും 35 നും ഇടയിൽ
 • വികലാംഗർക്ക് /പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് /പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാർക്ക് 18 വയസ്സിനുശേഷം തുടര്‍ച്ചയായി 2 വര്‍ഷവും മറ്റുള്ളവർക്ക് 3 വര്‍ഷവും എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സീനിയോറിറ്റി വേണം.
 • യഥാസമയം പുതുക്കാത്തതിനാൽരജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദായാല്‍ പുനർരജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 3 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര്‍:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി /റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടർ
തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്:
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ ഭരണസമിതി
അപ്പീലധികാരി:
കളക്ടര്‍
റിവിഷന്‍:
സർക്കാർ

8.8.1കുറിപ്പ്

1.
തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽതൊഴിൽ ലഭിച്ചവർക്കു വരുമാനപരിധി കൂടുന്ന സംഗതികളിൽതൊഴിലില്ലായ്മാവേതനത്തിന് അര്‍ഹതയില്ല
2.
തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടുതവണ വേതനം കൈപ്പറ്റാതിരുന്നാൽ വേതനം റദ്ദാകും. എന്നാൽ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കി അതു കണ്‍ഡോൺ ചെയ്യാവുന്നതും വേതനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണ്.
3.
ഒരു തദ്ദേശഭരണപ്രദേശത്തു നിന്നു താമസം മാറ്റുമ്പോൾ പുതുതായി താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ ഒരു മാസത്തിനകം പുതിയ അപേക്ഷ നൽകണം. അപേക്ഷ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതു വരെ മുന്‍ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വേതനം വാങ്ങണം.
4.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലാതാകുമ്പോഴോ വരുമാനം പരിധിയിൽ കവിയുമ്പോഴോ വേതനത്തിനുള്ള അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെടും.
5.
വരുമാനം നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കവിയുമ്പോൾ ആ വിവരം ഗുണഭോക്താവ് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തെ അറിയിക്കണം.
6.
അപേക്ഷ ലഭിച്ച് അടുത്തമാസം മുതലാണ് വേതനത്തിന് അര്‍ഹത.

8.9സാധുവിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം:
30,000 രൂപ
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്:
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്
ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
 • നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ (2 പകർപ്പ്)
 • അപേക്ഷക വിധവയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ (ബാധകമായ സംഗതികളില്‍)
 • വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതു സംബന്ധിച്ചു വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിയ /അച്ചടിച്ച പ്രതിശ്രുതവരന്റെ സത്യവാങ്മൂലം
 • വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടി കേരളത്തിൽ മൂന്നു വര്‍ഷമായി സ്ഥിരതാമസക്കാരിയാണെന്ന രേഖ
 • വിവാഹത്തിന് ഒരുമാസം മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാത്തപക്ഷം പരമാവധി ഒരുവര്‍ഷം വരെയുള്ള കാലതാമസം മാപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
അര്‍ഹതാമാനദണ്ഡം:
1.
വിവാഹദിവസം പെണ്‍കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം.
2.
കുടുംബവാര്‍ഷികവരുമാനം 20,000 രൂപ
3.
വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടി മൂന്നു വര്‍ഷം കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരി ആയിരിക്കണം
4.
സ്വര്‍ണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആകെ സമ്പത്ത് 50,000 രൂപയിൽ കവിയരുത് (ജി.ഒ. (എം.എസ്) 76/2012 സ.നി.വ., തീയതി 26.12.2012)
അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥര്‍:
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസർ
അപ്പീൽഅധികാരി:
കളക്ടര്‍

8.9.1കുറിപ്പ്

 • വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ആള്‍ക്കോ പെണ്‍കുട്ടിക്കു സ്വയമോ അപേക്ഷിക്കാം. അഗതിമന്ദിരങ്ങളിൽ ഉള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
 • വിവാഹം കഴിഞ്ഞ തീയതി മുതൽ ഒരു വര്‍ഷം വരെയുള്ള കാലതാമസം ജില്ലാ സാമൂഹികനീതി ഓഫീസർക്കു മാപ്പാക്കാം.
 • ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റായാലും മതി
 • വിവാഹത്തിനുമുമ്പു തുക കൈപ്പറ്റിയ സംഗതികളിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന്റെ രേഖ ഒരു മാസത്തിനകം ഹാജരാക്കണം.
 • പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ആണ്‍മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിലെ വിധവകളുടെ പെൺമക്കള്‍ക്കും ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.
 • മൂന്നുവര്‍ഷമോ അതിലധികമോ കാലയളവ് വിവാഹമോചിതയായി കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും ധനസഹായം അനുവദിക്കാം.
 • ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കും ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായി ഏഴുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞവരുടെ മക്കള്‍ക്കും വിവാഹധനസഹായം നല്‍കാം.
 • അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ മക്കള്‍ക്കും വിവാഹധനസഹായം നല്‍കാം.
തദ്ദേശഭരണവകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ്: https://lsgkerala.gov.in
പഞ്ചായത്തുഡയറക്റ്ററുടെ വിലാസം:
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ,
പബ്ലിൿ ഓഫീസ് മന്ദിരം, മ്യൂസിയം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ: 0471-2321054, 2323286
ഫാക്‌സ്: 0471-2321350, 2321280
ഇ-മെയിൽ: ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക., ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക.,
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://dop.lsgkerala.gov.in/
നഗരകാര്യഡയറക്റ്ററുടെ വിലാസം:
നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ,
സ്വരാജ് ഭവൻ, നന്തൻകോടു്, തിരുവനന്തപുരം 695003
ഫോൺ: 0471-2318896, 0471-2312886
ഫാക്സ്: 0471-2325708
ഇ-മെയിൽ: ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക.
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://urbanaffairskerala.org

8.10കുടുംബശ്രീ

8.10.1പ്രാദേശികസാമ്പത്തികപ്രവര്‍ത്തനം - സൂഷ്മസാമ്പത്തികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണകൾ

മാച്ചിങ് ഗ്രാന്റ്

പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞതും നബാർഡിന്റെ എസ്.എച്ച്.ജി ഗ്രേഡിംഗ് നടപടികൾ മുഖേന ഗ്രേഡിംഗ് പാസായി ലിങ്കേജ് വായ്പ ലഭിച്ചതുമായ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കാണ് മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിന് 5,000 രൂപ വരെ മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് തുകയായി നൽകി വരുന്നു.

പലിശസബ്‌സിഡി

ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് 4% പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കുവായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി. ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മൂന്നുലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വായ്പകള്‍ക്കാണ് പലിശസബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനു പരിധിയില്ല.

റിവോൾവിങ് ഫണ്ട്

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സി.ഡി.എസ്സുകളിലെ മൂന്നുമാസം പൂർത്തീകരിച്ച അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക്‌ 1‌0‌,000‌ രൂ‌പ‌ മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ‌ റിവോൾവിങ്‌ ഫണ്ടായി ലഭിക്കു‌ന്നു‌. റിവോൾവിങ് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവഴി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മൊത്തം സമ്പാദ്യം വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ തുക ആന്തരികവായ്പയായി അംഗങ്ങൾക്കു വിതരണം ചെയ്യാൻ അയൽക്കൂട്ടത്തിനു കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൾനറബിലിറ്റി റിഡക്‌ഷൻ ഫണ്ട്

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ആകസ്മികപ്രശ്നങ്ങൾ, അസുഖം, അപകടം, പ്രകൃതിദുരന്തം, പട്ടിണി തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള അടിയന്തരസഹായം എന്ന നിലയ്ക്ക് എഡിഎസ് മുഖാന്തിരം നൽകിവരുന്ന ഫണ്ടാണ് വൾനറബിലിറ്റി റിഡക്‌ഷൻ ഫണ്ട്. ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിന് 15,000 രൂപ നൽകാവുന്നതാണ്. വി.ആർ.എഫ് തുക ജില്ലാമിഷൻ ഗഡുക്കളായി എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകിവരുന്നു.

കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീസുരക്ഷ ബീമാ യോജന

അയല്‍ക്കൂട്ടാംഗങ്ങളുടെ ജീവനു പരിരക്ഷ നല്‍കുകയും അവരുടെ 9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 1200 രൂപവീതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി. ഓരോ വര്‍ഷവും ജൂലൈ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ 600 രൂപ വീതം രണ്ട് അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷികഗഡുക്കളായാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. കുടുംബശ്രീയും എൽ.ഐ.സിയും സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയിൽ 75 വയസ്സുവരെ ഉള്ളവരെ ഉള്‍പ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്. അംഗങ്ങൾ വാര്‍ഷികപ്രീമിയമായി 180 രൂപ അടച്ചാൽമതി. 51 മുതൽ 75 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രീമിയം തുക 160 രൂപ മാത്രമാണ്.

പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ:

വയസ്സ് 18 മുതൽ 50 വരെ 51 മുതൽ 59 വരെ 60 മുതൽ 65 വരെ 66 മുതൽ 70 വരെ 71 മുതൽ 75 വരെ
ആനുകൂല്യങ്ങൾ
സ്വാഭാവികമരണം 2,00,000 50,000 9,000 6,000 4,000
അപകടമരണം 4,00,000 50,000 9,000 6,000 4,000
സ്ഥിരമായ അംഗവൈകല്യം 2,00,000
ഭാഗികമായ അംഗവൈകല്യം 1,00,000

8.10.2പ്രാദേശികസാമ്പത്തികവികസനം വിവിധ ഉപജീവനപദ്ധതികളിലൂടെ

കാര്‍ഷിക-മൃഗസംരക്ഷണമേഖലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ

ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ള പലിശസബ്‌സിഡി:കൃഷിയിൽ താത്പര്യമുള്ള 4 മുതൽ 10 വരെ അയല്‍ക്കൂട്ടവനിതകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംഘക്കൃഷി ചെയ്യാൻ രൂപവത്ക്കരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഒരുലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വായ്പക്ക് 5% വരെ പലിശയിളവുണ്ട്.

കാര്‍ഷികസഹായകേന്ദ്രങ്ങൾ (എഫ്.എഫ്.സി.):കാര്‍ഷികരംഗത്തെ സ്ത്രീകര്‍ഷകർക്ക് ആധുനിക അറിവും വിജ്ഞാനവും നല്‍കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എഫ്.എഫ്.സി. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 972 എഫ്.എഫ്.സികൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. കര്‍ഷകർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ നല്കുക, ആധുനികയന്ത്രങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവ ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

ബയോഫാര്‍മസികൾ:ജൈവകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവവളങ്ങൾ, ജൈവകീടനാശിനികൾ, വളർച്ചാത്വരകങ്ങൾ എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജെ.എൽ.ജി.കൾക്കു ലഭ്യമാക്കാൻ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്രങ്ങൾ. നിലവിൽ 428 ബയോഫാര്‍മസികൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

നാട്ടുചന്ത:കുടുംബശ്രീ ഉല്‍പന്നങ്ങൾക്ക് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി മികച്ച വിപണിയും വിലയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു നാട്ടുചന്തകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.naattuchantha.com.

കാര്‍ഷിക ഇന്‍സെന്റീവുകൾ:തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനും ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി വനിതാകര്‍ഷകർക്കു കുടുംബശ്രീ നല്‍കുന്ന സഹായമാണ് ഏരിയാ ഇന്‍സെന്റീവുകൾ.

ഇന്‍സെന്റീവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ:

കാര്‍ഷിക ഇന്‍സെന്റീവുകൾ (ഹെക്ടറിന്)

കാര്‍ഷിക ഇന്‍സെന്റീവ് (ഹെക്ടറിന്)
സ്വന്തഭൂമി
പാട്ടഭൂമി
നം വിള പാരമ്പര്യ മായുള്ളത് വിഷരഹിത മായത് പാരമ്പര്യ മായുള്ളത് വിഷരഹിത മായത്
1 നെല്ല് 8,000 8,500 9,600 10,200
2 സുഗന്ധനെല്ല് (ജൈവകൃഷി) 8,000 8,500 9,600 10,200
3 മരച്ചീനി 4,000 4,500 4,500 4,950
4 പന്തൽ പച്ചക്കറികൾ (പാവയ്ക്ക, പയർ, ചുരയ്ക്ക, കോവൽ മുതലായവ) 8,000 11,200 8,800 12,000
5 പന്തൽ വേണ്ടാത്ത പച്ചക്കറികൾ (വെണ്ടയ്ക്ക, ചീര, വഴുതന മുതലായവ) 7,000 9,800 7,700 10,580
6 ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ 7,000 7,500 7,700 8,250
7 നേന്ത്രവാഴ (2500 എണ്ണം) 5,000 6,000 5,500 6,600
8 വാഴ, പൂവൻ, ഞാലിപ്പൂവൻ, പാളയൻകോടൻ (2000 എണ്ണം) 5,000 6,000 5,500 6,600
9 ചെങ്കദളി (2000 എണ്ണം) 5,000 6,000 5,500 6,600
10 പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ 6,000 6,500 6,600 7,150
11 കൈതച്ചക്ക (20,000 തൈകൾ) 6,000 6,500 6,600 7,150
12 ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ 6,000 6,500 6,600 7,150
13 കൂവ 5,000 5,500 5,500 6,050
14 ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ 5,000 5,500 5,500 6,050
15 മധുരക്കിഴങ്ങ്, മറ്റു കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ 5,000 5,500 5,500 6,050
16 കച്ചോലം 6,500
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ (വാർഷികവിള)
17 ബ്രഹ്മി 5,000 5,500
18 ചിറ്റരത്ത 6,000 6,600
19 കോളിയസ് 5,000 5,500
20 കറ്റാർവാഴ 5,000 5,500
21 തിപ്പലി 5,500 6,050
22 തുളസി 3,000 3,300
23 ശതാവരി 5,000 5,500
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ (ബഹുവർഷവിള)
24 പട്ട 6,500 7,150
25 ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് 4,000 7,700
26 ആടലോടകം 7,000 7,700
27 കിരിയാത്ത് 4,000 4,400
28 പുത്തരിച്ചുണ്ട 4,000 4,400
29 നീലയമരി 4,000 4,400
30 തീറ്റപ്പുല്ല് 4,000 4,400
31 വെറ്റില
5 സെന്റിന് 450 495
10 സെന്റിന് 500 550
32 മൾബറി 500 550
33 കരിമ്പ്‌ 7,000 7,500 8,000 8,500

അഗ്രികള്‍ച്ചറൽ ടെക്‌നോളജി ഫണ്ട്:കുടുംബശ്രീ സംഘക്കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൂതനമായ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പിലാക്കാനും അനുബന്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും നല്‍കുന്ന അധികധനസഹായം. ജെ.എൽ.ജി. വാങ്ങാനോ നടപ്പിലാക്കാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്‍ഷികോപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുടെ ചെലവിന്റെ 40%, പരമാവധി 2,00,000 രൂപ, രണ്ട് ഗഡുക്കളായി നല്കും. അനുവദിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 50% ആദ്യഗഡുവായി പ്രൊപ്പോസൽ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്കും ബാക്കി തുക പദ്ധതി തുടങ്ങി 4 മാസത്തിനു ശേഷവും ലഭിക്കും.

നെല്ലുല്പന്ന സംഭരണ സംസ്കരണ ഫണ്ട്:കുടുബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും നിലവിലുള്ളതുമായ ഉല്‍പാദകകൂട്ടായ്മകള്‍ക്കും ഉല്‍പാദകക്കമ്പനികള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പലിശരഹിത-ഹ്രസ്വകാലവായ്പകൾ നല്‍കുന്നു. ഒരു സീസണിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ടൺ നെല്ല് സംഭരിച്ച് അരിയാക്കി വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുള്ള ഉല്‍പാദകക്കൂട്ടായ്മകൾ, ഉല്‍പാദകക്കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് അര്‍ഹത. നെല്ലുശേഖരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാന്‍ഡിങ് എന്നീ ചെലവുകള്‍ക്കായി, സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന്റെ 80% നു സപ്ലൈക്കോയുടെ നെല്ല് സംഭരണനിരക്കിൽ പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കും. ഇതിനു പുറമേ വേണ്ടിവരുന്ന തുക ബാങ്കുവായ്പ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം, മറ്റു ധനസ്രോതസ്സുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കണ്ടെത്തണം.

കാര്‍ഷിക മൂല്യവര്‍ദ്ധിത യൂണിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം:കുടുംശ്രീ മുഖേന ആരംഭിക്കുന്ന കാര്‍ഷിക മൂല്യവര്‍ദ്ധിത യൂണിറ്റുകൾക്ക് പദ്ധതിത്തുകയുടെ 40 ശതമാനമോ 2,00,000 രൂപ വരെയോ പൊതുസേവനകേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പദ്ധതിത്തുകയുടെ 40 ശതമാനമോ 3,00,000 രൂപ വരെയോ മൂലധനസബ്‌സിഡിയായി നല്കും.

കേരള ചിക്കൻ:വനിതാകര്‍ഷകർക്കു മികച്ച വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. 1000 കോഴികളുള്ള ഫാമാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. പരിശീലനം കുടുംബശ്രീ നല്കും.

ആനിമൽ ബര്‍ത്ത് കണ്‍ട്രോൾ യൂണിറ്റ്:തെരുവുനായനിയന്ത്രണത്തിന് ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുകൾ. ഒരു നായയെ പിടിച്ചു വന്ധീകരിക്കുന്നതിന് 2100 രൂപ ലഭിക്കും. 3.84 കോടി രൂപയാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ 55 യൂണിറ്റുകൾ ഒരുവര്‍ഷംകൊണ്ടു നേടിയത്.

ക്ഷീരസാഗരം:അഞ്ചു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 10 പശുക്കളുള്ള മിനി ഫാം ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി. ഒരു യൂണിറ്റിന് ആകെ പദ്ധതിത്തുക 6.25 ലക്ഷം രൂപ. ഇതിൽ 2.18 ലക്ഷം രൂപ സബ്‌സിഡിയായി നല്കും. ബാക്കി വായ്പയായി കണ്ടെത്തണം.

ആടുഗ്രാമം പദ്ധതി:അഞ്ചു ഗുണഭോക്താക്കൾ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇതിൽ രൂപവത്ക്കരിക്കുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 20 ആടുകൾ ഉണ്ടാകണം. ആകെ പദ്ധതിത്തുക 1.50 ലക്ഷം രൂപ. ഇതിൽ 5000 രൂപ മൂലധനസബ്‌സിഡിയായി നല്കും.

ജനനി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്:സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഇറച്ചിക്കോഴിമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കൻ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരിക. പ്രതിവര്‍ഷം 90 ലക്ഷം ഇറച്ചിക്കോഴികളെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇന്‍ഷ്വർ ചെയ്യും.

ജെനോവ മുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതി:കുടുംബശ്രീ മുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതിയിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ‌മുട്ട സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സംഭരിച്ച് പ്രതിദിനം പത്തുലക്ഷം മുട്ട വിപണിയിലെത്തിക്കാനും അതിലൂടെ കര്‍ഷകർക്കു മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എഗ്ഗ് കിയോസ്കുകൾ, പായ്ക്കിങ് സെന്ററുകൾ എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒന്നരലക്ഷം രൂപ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റര്‍പ്രൈസ് ഫണ്ടിൽനിന്നു ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അരുമമൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനം:അരുമമൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനം, പ്രജനനം, വിവിധ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് 50,000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്‌സിഡിയായി നല്‍കുന്നു.

പാലിന്റെ മൂല്യവര്‍ദ്ധനയ്ക്കു പ്രത്യേകപദ്ധതി:പാലിൽനിന്നു മൂല്യവര്‍ദ്ധിതോത്പന്നങ്ങൾ നിര്‍മ്മിച്ചു വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഒന്നരലക്ഷം രൂപ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റര്‍പ്രൈസ് ഫണ്ടിൽനിന്നു ലഭ്യമാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്‌സിഡിയായി നല്കും.

വിവിധയിനം സൂക്ഷ്മസംരംഭപദ്ധതികൾ
എ) ഗ്രാമീണ ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ സംരംഭപദ്ധതി (ആർ.എം.ഇ):
55 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വ്യക്തിഗതമായോ സംഘം ചേർന്നോ ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് ഗ്രാമീണ ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ സംരംഭപദ്ധതി (ആർ.എം.ഇ.). ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യഭ്യാസയോഗ്യത പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അംഗത്വമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം.
ബി) യുവശ്രീ പദ്ധതി:
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. സ്ത്രീകൾ മാത്രമോ, പുരുഷന്മാർ മാത്രമോ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്നോ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കാം. പുരുഷന്മാർ നേരിട്ട് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
സി) യുഎംഇ:
നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബശ്രീവനിതകൾക്കായുള്ള സംരംഭകപദ്ധതിയാണിത്.

8.10.3കുടുംബശ്രീ സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ

റിവോൾവിങ് ഫണ്ട്

കുടുംബശ്രീയുടെ ഗ്രാമീണസൂക്ഷ്മസംരംഭവികസനപദ്ധതി (ആർ.എം.ഇ) പ്രകാരമോ യുവശ്രീ പദ്ധതി പ്രകാരമോ ആരംഭിച്ച വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട്, ലിങ്കേജ് വായ്പ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ മുഖേന ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി ആരംഭിച്ചതും റിവോൾവിങ് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ച് ആറു മാസമാകുന്ന മുറയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായമാണിത്. പ്രവര്‍ത്തനമൂലധനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം. ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്കു നിലവിലുള്ള സംരംഭത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള 40% - ഒരു ഗ്രൂപ്പിനു പരമാവധി 40,000 രൂപ. വ്യക്തിഗതസംരംഭങ്ങൾക്കു നിലവിലുള്ള സംരംഭത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള തുകയുടെ 20% - പരമാവധി 10,000 രൂപ ആണു റിവോൾവിങ് ഫണ്ടായി നല്കുന്നത്.

ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്

പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സൂക്ഷ്മസംരംഭകർക്ക് പലിശരഹിത ഹ്രസ്വകാല വായ്പ പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനലക്ഷ്യം. നിലവിലുള്ള സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ അർഹതയു‌ണ്ട്‌. വ്യക്തിഗതസംരംഭങ്ങൾക്കു‌ രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും ഗ്രൂപ്പുസംരംഭങ്ങൾക്കു‌ മൂന്നരലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കും. ഈ തുക‌ ആറുമാസത്തിനകം ജില്ലാമിഷനിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണം.

രണ്ടാംഘട്ടധനസഹായം

നിലവിലുള്ളതും എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവര്‍ഷമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നതുമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സംരംഭമേഖല വിപുലപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനുമായി നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തികസഹായമാണിത്. സംരംഭവിപുലീകരണത്തിനായി പ്രത്യേകപ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പദ്ധതിത്തുകയുടെ 40% [ഒരു സംരംഭകയ്ക്ക്(ന്) 50,000 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ സംരംഭകരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി പരമാവധി 5,00,000 രൂപ എന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി] രണ്ടാംഘട്ടധനസഹായം അനുവദിക്കും. ഇതിനുപുറമേ വേണ്ടിവരുന്ന തുക ബാങ്കുവായ്പ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം, മറ്റു ധനസ്രോതസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കണ്ടെത്തണം. പുതുതായി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പദ്ധതിത്തുക വ്യക്തിഗതസംരംഭമാണെങ്കിൽ 2,00,000 രൂപയിലും ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭമാണെങ്കിൽ 12,00,000 രൂപയിലും അധികമാകാൻ പാടില്ല.

കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഫണ്ട് (സിഇഎഫ്)

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്റെ കീഴിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർക്ക് (വ്യക്തിഗതം/ഗ്രൂപ്പ്) നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് പരിഷ്‌ക്കരിച്ച് ലഘുസംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപജീവനാവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമായി ലളിതമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ സിഡിഎസിൽനിന്നുതന്നെ ലഘുവായ്പകൾ നല്‍കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. വ്യക്തിഗതസംരംഭങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് 1,50,000 രൂപയും ഇതുപ്രകാരം പരമാവധി വായ്പ ലഭിക്കും.

ടെക്‌നോളജി ഫണ്ട്

വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾക്ക്/സംരംഭകക്കൂട്ടായ്മകൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഗുണപരമായും അളവുപരമായും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കു‌ന്ന‌ അധികധനസഹായം. സംരംഭം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, അനുബന്ധോപകരണങ്ങൾ (ഭൂമി, കെട്ടിടം ഒഴികെ) എന്നിവയുടെ ചെലവിന്റെ 40% [ഒരു സംരംഭകയ്ക്ക്(ന്) 50,000 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ സംരംഭകരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി പരമാവധി 5,00,000 രൂപ എന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി] ടെക്‌നോളജി ഫണ്ട് അനുവദിക്കും. ഇതിനുപുറമേ വേണ്ടിവരുന്ന തുക ബാങ്കുവായ്പ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം, മറ്റുധനസ്രോതസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കണ്ടെത്തണം.

ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ട്

നൂതനമായ സംരംഭാശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, പ്രവർത്തനരീതി, പ്രവർത്തനമണ്ഡലം എന്നീ മേഖലകളിൽ നൂതനമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾക്കും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ധനസഹായം നൽകാനാണ് ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ട്. ആകെ പ്രോജക്റ്റുതുകയുടെ 40% (ഒരു കുടുംബത്തിന് 35,000 രൂപ, ആകെ 3,50,000 രൂപ എന്നീ പരിധികൾക്കു വിധേയമായി) ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാം.

ടെക്‌നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഫണ്ട്

വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉത്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും നിലവിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വിപുലീകരിക്കാനുമായി നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തികപിന്തുണയാണിത്. സംരംഭം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ അനുബന്ധോപകരണങ്ങൾ (ഭൂമി, കെട്ടിടം ഒഴികെ) എന്നിവയുടെ ചെലവിന്റെ 40% [ഒരു സംരംഭകയ്ക്ക്(ന്) 50,000 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ സംരംഭകരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി പരമാവധി 5,00,000 രൂപ എന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി) ടെക്‌നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഫണ്ടായി അനുവദിക്കും. ഇതിനുപുറമേ വേണ്ടിവരുന്ന തുക ബാങ്കുവായ്പ, ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം, മറ്റു ധനസ്രോതസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കണ്ടെത്തണം.

8.10.4സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിപണനപിന്തുണകൾ

മാസച്ചന്ത

ഓരോ ബ്ലോക്കിലും നഗരതദ്ദേശസ്വയംഭരണപ്രദേശത്തും തിരഞ്ഞെടുത്ത സിഡിഎസുകൾ മുഖേന മാസന്തോറും മൂന്നുനാലു ദിവസങ്ങളിലായി കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനുള്ള വേദി. ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുചുമതല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിഡിഎസുകള്‍ക്കാണ്. ഇതിനായി ഗ്രാമീണമേഖലയ്ക്കു 4,000 രൂപയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് 10,000 രൂപയും കോര്‍പ്പറേഷന് 15,000 രൂപയും വീതം ജില്ലാമിഷൻ നല്‍കും. ഒരുവര്‍ഷം 10 മാസച്ചന്തകളാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും നഗരതദ്ദേശസ്വയംഭരണമേഖലയിലും നടത്തുന്നത്.

ആജീവികാ ഗ്രാമീൺ എക്സ്‌പ്രസ് യോജന

യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബ്ലോക്കിൽ മൂന്നു വാഹനം വാങ്ങാൻ 6.5 ലക്ഷം രൂപവീതം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി.

സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് വില്ലേജ് ഓന്ത്രപ്രണര്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം (എസ് വി ഇ പി)

കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃതപദ്ധതി. ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രദേശത്ത് പരമാവധി വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 14 ബ്ലോക്കുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതസംരംഭങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് 1,00,000 രൂപയും കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഫണ്ടിൽനിന്നു വായ്പയായി ലഭ്യമാക്കും. നാലു ശതമാനമാണു പലിശ.

8.10.5സാമൂഹികശാക്തീകരണപദ്ധതികൾ

അഗതിരഹിതകേരളം

ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് പദ്ധതിത്തുകയുടെ 40% അല്ലെങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് ചലഞ്ച് ഫണ്ടായി കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽനിന്ന് അനുവദിക്കുക. എസ്.ടി. പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് 40% അല്ലെങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ഏതാണോ കുറവ് അതായിരിക്കും അനുവദിക്കുക. പത്തിൽ കൂടുതൽ എസ്.ടി. കുടുംബങ്ങളുള്ള തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ദാരിദ്യനിര്‍മാര്‍ജന ഉപപദ്ധതിയിൽ അഗതികുടുംബങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റ് ‘അഗതിരഹിതകേരളം’ എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു സര്‍ക്കാർ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബത്തിനു ബാധകമായ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ
1. ഭൂരഹിതർ/10 സെന്റിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ളവർ ഭൂരഹിതർ/10 സെന്റിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ളവർ
2. ഭവനരഹിതർ/ജീര്‍ണ്ണിച്ച വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഭവനരഹിതർ/ജീര്‍ണ്ണിച്ച വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ
3. 150 മീറ്ററിനുള്ളിൽ കുടിവെള്ളസൗകര്യം ഇല്ല 150 മീറ്ററിനുള്ളിൽ കുടിവെള്ളസൗകര്യം ഇല്ല
4. ശുചിത്വകക്കൂസ് ഇല്ല ശുചിത്വകക്കൂസ് ഇല്ല
5. ജോലിയുള്ള ഒരാൾ പോലുമില്ലാത്ത കുടുംബം (ഒരു മാസം 10 ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം ജോലി) ജോലിയുള്ള ഒരാൾ പോലുമില്ലാത്ത കുടുംബം (ഒരു മാസം 10 ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം ജോലി)
6. വനിത കുടുംബനാഥയായുള്ള കുടുംബം വനിത കുടുംബനാഥയായുള്ള കുടുംബം
7. ശാരീരിക - മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരോ തീരാവ്യാധികൾ പിടിപെട്ടവരോ ഉള്ള കുടുംബം ശാരീരിക - മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരോ തീരാവ്യാധികൾ പിടിപെട്ടവരോ ഉള്ള കുടുംബം
8. പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം/ മത്സ്യബന്ധനം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച കുടുംബം പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം/ മത്സ്യബന്ധനം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച കുടുംബം
9. പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ നിരക്ഷരർ ഉള്ള കുടുംബം പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ നിരക്ഷരർ ഉള്ള കുടുംബം

കുടുംബത്തിനു ബാധകമായ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ
1. ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർ (പുറമ്പോക്കുഭൂമി, വനഭൂമി, കനാലുകളുടെയും പാടശേഖരങ്ങളുടെയും പുറംബണ്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ) 1. രാത്രികാലം, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും കടത്തിണ്ണകളിലും അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ
2. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും കടത്തിണ്ണകളിലും അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ 2. സാമ്പത്തികപരാധീനതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അകാലത്തിൽ വിധവകളാകേണ്ടിവന്നവർ, വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിവാഹിതരായി കഴിയുന്ന വനിതകൾ
3. അവിവാഹിതരായ അമ്മ/ അമ്മയും കുഞ്ഞും മാത്രം/ ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നതുമായ സ്ത്രീകൾ 3. ഭിക്ഷാടനം നടത്തി നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്നവർ
4. സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അകാലത്തിൽ വിധവകളാകേണ്ടിവന്നവർ, വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിവാഹിതരായി കഴിയുന്ന വനിതകൾ 4. കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വക കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള 60 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള ആരുംതന്നെ ഇല്ലാത്ത കുടുംബം
5. തീരാവ്യാധികൾ/ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരും ശാരീരിക - മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരും 5. അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള വനിതകൾ
6. കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വക കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള 60 വയസ്സിനുതാഴെ പ്രായമുള്ള ആരുംതന്നെയില്ലാത്ത കുടുംബം 6. തെരുവു കുട്ടികൾ, ദുര്‍ഗ്ഗുണപരിഹാരപാഠശാല, അഗതി മന്ദിരം എന്നിവടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ള കുടുംബം
7. ഭിക്ഷാടനം നടത്തി നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്നവർ 7. കുടുംബം പോറ്റാൻ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ നിര്‍ബന്ധിതാരായ 14 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ള കുടുംബം
8. അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള വനിതകൾ 8. ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ (Commercial sex workers) ഉള്ള കുടുംബം
9. അബലമന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വനിത അംഗമായുള്ള കുടുംബം
10. ചേരിപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗമേഖലയിലൂടെ പ്രത്യേകപ്രൊജക്റ്റുകൾ

അയല്‍ക്കൂട്ടത്തിലെ 70% അംഗങ്ങളും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗമേഖലയിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ അയല്‍ക്കൂട്ടത്തെ സ്‌പെഷ്യൽ അയല്‍ക്കൂട്ടമായി കണക്കാക്കും.

 • അഫിലിയേഷൻ ഫീസ്: പട്ടികവര്‍ഗ്ഗമേഖയിലെ അയല്‍ക്കൂട്ടത്തിന് സി.ഡി.എസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഫീസ് ഇല്ല.
 • രജിസ്റ്റർ ബുക്ക്: പട്ടികവര്‍ഗ്ഗമേഖലയിലെ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു രജിസ്റ്റർ ബുക്കുകൾ ഒറ്റതവണ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നു.
 • ഓഡിറ്റ് ഫീസ്: അയല്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ വര്‍ഷാവര്‍ഷം നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ സാധാരണ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് 200 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗമേഖലയിലെ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു 100 രൂപയാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ്.
 • കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട്: പുതുതായി രൂപവത്ക്കരിക്കുന്ന അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഒറ്റതവണ 10,000 രൂപ കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട് നല്‍കുന്നു
 • മാച്ചിങ് ഗ്രാന്റ്: ഗ്രേഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്കേജ് വായ്പ എടുക്കാതെതന്നെ മാച്ചിങ് ഗ്രാന്റ് നല്‍കുന്നു
 • സംരംഭങ്ങൾ: പട്ടികവര്‍ഗ്ഗവകുപ്പ് 100% ഫണ്ട് സൗജന്യമായി സംരംഭകർക്കു നല്‍കുന്നു.
 • ഉപജീവനത്തൊഴിലുകൾ: പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് ഉപജീവനത്തൊഴിലുകൾക്കു പരിശീലനവും പദ്ധതിരൂപവത്ക്കരണവും അതതുപ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് കൊടുക്കുന്നു.
 • സംരംഭകത്വവികസനപരിശീലനം: ജി.ഒ.റ്റി., ഇ.ഡി.പി. സ്കിൽ പരിശീലനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കു സ്റ്റൈപ്പെൻഡ് നല്‍കുന്നു
 • കൃഷി: പുതുതായി രൂപവത്ക്കരിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ജെ.എൽ.ജികൾക്ക് 4000 രൂപ കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടായി നല്‍കുന്നു

8.10.6സ്ത്രീശാക്തീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ

ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ (ജി.ആർ.സി.)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും വനിതാവികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും പരിശീലനവും നല്കുന്ന സംവിധാനം. ജി.ആർ.സി. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 10,000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ സാമ്പത്തികസഹായം നല്‍കുന്നു.

ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ (എൻ.യു.എൽ.എം.)

ജീവനോപാധിവികസനത്തിലൂടെ നഗരദരിദ്രരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപ്പാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതി.

1. സാമൂഹികസംഘടനയും സ്ഥാപനവികസനവും:

 • അയല്‍ക്കൂട്ട അംഗങ്ങളിൽ 70% നഗരദരിദ്രരായിരിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ റിവോൾവിങ് ഫണ്ടായി നല്‍കുന്നു. കുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസമെങ്കിലും സമ്പാദ്യവും വായ്പനൽകലും നടത്തിയിട്ടുള്ള അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കാണ് അര്‍ഹത.
 • എഡിഎസ്സുകള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 50,000 രൂപവരെ റിവോൾവിങ് ഫണ്ടായി ലഭിക്കുന്നു.
 • നഗരത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ സേവനങ്ങളും ഉല്പന്നങ്ങളും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രയോജനകരമായ വിവരങ്ങളും മറ്റു സേവനങ്ങളും പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വേദി എന്ന നിലയിൽ നഗര ഉപജീവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ഓരോ നഗര ഉപജീവന കേന്ദ്രത്തിനും 10 ലക്ഷം രൂപവീതമുള്ള ഗ്രാന്റ്, അണ്‍റ്റൈഡ് ഫണ്ട് എന്ന നിലയിൽ മൂന്നു ഗഡുക്കളായി നല്‍കുന്നു.

2. നഗരത്തിലെ ഭവനരഹിതർക്കുള്ള പാര്‍പ്പിടപദ്ധതി:

നഗരത്തിലെ ഭവനരഹിതരായ പാവപ്പെട്ടവർക്കു ശുദ്ധജലം, ശുചിത്വം, ഭദ്രത, സുരക്ഷിതത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പാര്‍പ്പിടങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം.

3. സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി (Self Employment Programme – SEP):

നഗരദരിദ്രർക്കു‌ വരുമാനദായകപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാക്കു‌ന്നു‌. വ്യക്തിയായോ ഗ്രൂപ്പായോ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സംരംഭകത്വപരിശീലനം (ഇഡിപി), വൈദഗ്ദ്ധ്യപരിശീലനം എന്നിവ അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ നല്കി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന ബാങ്കുവായ്പയുടെ പലിശയ്ക്ക് സബ്‌സിഡി ലഭ്യമാക്കലാണു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. വ്യക്തിഗതസംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരമാവധി പദ്ധതിത്തുക 2.5 ലക്ഷം രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളുടേത് പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 5% ആണ്. ബാങ്കുകൾ അനുവദിക്കുന്ന നിലവിലെ പലിശനിരക്കും 7% ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണു സബ്‌സിഡി.

പി.എം.എ.വൈ (ഗ്രാമം) – ലൈഫ്

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വീടില്ലാത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും വീടു നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിൽ 1,20,000 രൂപ നല്‍കുന്നു. കേരളത്തിൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി പൊതുവിഭാഗത്തിനു 4 ലക്ഷവും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗകോളനികളിൽ താമസിക്കുന്ന പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാർക്ക് 6 ലക്ഷവും രൂപവീതം നല്‍കുന്നു. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് 60 ച.മീറ്ററോ അതിൽക്കൂടുതലോ തറവിസ്തീര്‍ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേനയാണു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

അര്‍ഹത:2011ലെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ജാതി സെന്‍സസ് പട്ടിക പ്രകാരം വീടില്ലാത്തവർക്ക്.

പി.എം.എ.വൈ (നഗരം) – ലൈഫ്

നഗരസഭകളിലെ ഭവനരഹിതർക്ക് 2022-ഓടെ ഭവനം എന്ന ലക്ഷ്യം. ചേരിപുനരുദ്ധാരണം, പലിശസബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പ, അഫോര്‍ഡബിൾ ഹൗസിങ് ഇൻ പാര്‍ട്ട്‌നര്‍ഷിപ്പ്, ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു ധനസഹായം നല്‍കി വീടു നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നീ നാലു ഘടകങ്ങളിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണു നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

a) പലിശസബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പ:
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്‍ക്കും താണവരുമാനക്കാര്‍ക്കും വീടുവാങ്ങാനോ നിര്‍മ്മിക്കാനോ പുനരുദ്ധാരണത്തിനോ ഭവനവായ്പ അനുവദിക്കും. ആറുലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് 6.5% പലിശസബ്‌സിഡി നല്‍കും.
b) ഗുണഭോക്തൃകേന്ദ്രിത ഭവനനിര്‍മാണം, പുനരുദ്ധാരണം:
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്‍ക്കും താണവരുമാനക്കാര്‍ക്കും വീടു നിര്‍മ്മിക്കാനും വിപുലീകരിക്കാനും ധനസഹായം. മൂന്നുലക്ഷം രൂപയാണ് വീടു നിര്‍മ്മാണത്തിനു ലഭിക്കുന്നത്.

അര്‍ഹത:

1.
കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവര്‍ഷമായി നഗരപ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
2.
രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും കുടുംബത്തിനു സ്വന്തമായി വീട് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്
3.
മൂന്നുലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാര്‍ഷികവരുമാനമുള്ളവരാണ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.
4.
കുറഞ്ഞ വരുമാനഗ്രൂപ്പിൽ 3 ലക്ഷം മുതൽ 6 ലക്ഷം വരെ രൂപ വരുമാനമുള്ളവർ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
5.
തറവിസ്തീര്‍ണം 30 ച.മീറ്റർ മുതൽ 60 ച.മീറ്റർ വരെ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
6.
സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, വീടുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു ഗുണഭോക്തൃകുടുംബം നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയവ ഗുണഭോക്താവ് ഹാജരാക്കണം.
7.
പലിശസബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പയ്ക്ക് എല്ലാ ദേശസാല്‍കൃത/ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ബാങ്കിൽനിന്നും ലോൺ ലഭിക്കും.

ധനസഹായം:

1.
നാലുലക്ഷം രൂപവരെ ഒരു വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്. ഇതിൽ 1.50 ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്രവിഹിതം 50,000 രൂപ സംസ്ഥാനവിഹിതം. 2,00,000 രൂപ നഗരസഭകൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നല്‍കുന്നു.
2.
ആറു ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുക്കുന്ന ഗുണഭോക്താവിനു പ്രതിമാസതിരിച്ചടവ് 6200-ൽനിന്ന് 3800 രൂപയായി മാറുന്നു എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത.

കുടുംബശ്രീ ആസ്ഥാനം:

കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ,
രണ്ടാം നില, ട്രിഡ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ബിൽഡിങ്,
മെഡിക്കൽ കോളെജ് പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം 695011.
ഫോൺ: 91-471-2554714, 2554715, 2554716
ഇ-മെയിൽ:  ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക., ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തുക.
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kudumbashree.org
കുടുംബ‌ശ്രീ‌ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാൻ: www.kudumbashreebazar.comസന്ദർശിക്കുക.