Govt of Kerala Emblem കേരളസർക്കാർ

വിഷയവിവരം

1 ആരോഗ്യവകുപ്പ്
  1.1 ജനനി ശിശു സുരക്ഷാകാര്യക്രമം (JSSK) (അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി)
   1.1.1 ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ
   1.1.2 ജനിച്ച് 30 ദിവസം വരെ നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ
  1.2 ജനനിസുരക്ഷ യോജന (ജെ. എസ്. വൈ.)
  1.3 ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി
  1.4 രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം (RBSK)
   1.4.1 ആർ. ബി. എസ്. കെ.മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം സൗജന്യചികിത്സയും തുടർനടപടികളും ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
  1.5 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ (DEIC)
   1.5.1 സേവനങ്ങൾ
  1.6 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർളി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
  1.7 സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് റ്റു ദി പൂവർ
   1.7.1 അർഹത
   1.7.2 ആനുകൂല്യം
   1.7.3 വേണ്ട രേഖ
   1.7.4 ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചികിത്സാധനസഹായം നൽകുന്നതിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും
   1.7.5 ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചികിത്സാധനസഹായം നൽകുന്നതിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക
   1.7.6 ചികിത്സാധനസഹായത്തിൽ പക്ഷാഘാത (stroke) ചികിത്സയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 17 ആയുർവേദചികിത്സാസ്ഥാപനങ്ങൾ
   1.7.7 അപേക്ഷാഫോം
   1.7.8 അപേക്ഷയോടൊപ്പം വേണ്ട രേഖകൾ
   1.7.9 നടപടിക്രമം
   1.7.10 അപേക്ഷ നൽകിയശേഷം രോഗി മരിച്ചാൽ അനന്തരാവകാശിക്കു ധനസഹായം ലഭിക്കാനുളള നടപടി
   1.7.11 ഒപ്പം ചേർക്കേണ്ട രേഖകൾ
   1.7.12 അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം
2 എൻ.സി.സി. വകുപ്പ്
  2.1 കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
   2.1.1 എൻ.സി.സി. കേഡറ്റുകൾക്കു സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകിവരുന്ന സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ
   2.1.2 ആസ്ഥാനവിലാസം
3 കയർവകുപ്പ്
  3.1 സംരംഭകർക്കു മാർജിൻ മണി വായ്പ
  3.2 കയർ വ്യവസായത്തിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണം
  3.3 ഉൽപ്പാദനവും വിപണന പ്രചോദനവും
  3.4 കയർ, കയറുല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വില്പനയ്ക്കുളള വിപണിവികസനസഹായം
  3.5 കയർ മേഖലയിലെ ക്ലസ്റ്റർ വികസനപദ്ധതി
  3.6 കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരിപങ്കാളിത്തം
  3.7 പലവിധ ധനസഹായം
  3.8 കയർത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ
4 കായിക-യുവജനകാര്യ വകുപ്പ്
  4.1 കായികോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും … ധനസഹായം
   4.1.1 ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ
   4.1.2 മാനദണ്ഡങ്ങൾ
   4.1.3 വകുപ്പാസ്ഥാനം:
5 കൈത്തറിയും ടെൿസ്റ്റൈൽസും
  5.1 ഡൈഹൗസ് നവീകരണഗ്രാന്റ്
  5.2 ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും പ്രോത്സാഹനവും
   5.2.1 അർഹതാമാനദണ്ഡം
  5.3 വ്യക്തിഗതനെയ്ത്തുകാർക്കുളള ഗ്രാന്റ്
  5.4 വർക്ക്‌ഷെഡ് നവീകരണഗ്രാന്റ്
  5.5 പ്രാഥമിക കൈത്തറി സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി
6 കൃഷിവകുപ്പ്
  6.1 നെൽക്കൃഷിപ്പദ്ധതികൾ
  6.2 പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി
  6.3 തെങ്ങുകൃഷിപദ്ധതികൾ
  6.4 സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ
  6.5 ജൈവകൃഷിയും ഉത്തമകാർഷികമുറകളും (ജി.എ.പി.)
  6.6 മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനവും ഉല്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തലും
  6.7 കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം
   6.7.1 ആത്മ–കേന്ദ്രപദ്ധതി
  6.8 കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ
   6.8.1 സബ്‌മിഷൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ
  6.9 കാർഷികോല്പന്ന സംസ്ക്കരണം
  6.10 സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതികൾ
   6.10.1 നഴ്സറികൾ
  6.11 വിള വിസ്തൃതി വ്യാപനം
   6.11.1 സംസ്ക്കരണവും വിപണനവും
  6.12 വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം
  6.13 ഇതരസേവനങ്ങൾ
  6.14 മറ്റു പദ്ധതികൾ
   6.14.1 കാര്‍ഷികവൈദ്യുതി സൗജന്യം
   6.14.2 കാർഷികവായ്പ
   6.14.3 കാർഷിക ഇൻഷ്വറൻസ്
   6.14.4 കർഷകപ്പെൻഷൻ
  6.15 കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏജന്‍സികൾ /പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ
   6.15.1 കർഷകർക്കുവേണ്ടി കർഷകരുടെ വിപണി
   6.15.2 കേരളസംസ്ഥാന വിത്തുവികസനഅതോറിറ്റി
   6.15.3 വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറിക്കൃഷിപ്രോത്സാഹനം
   6.15.4 എസ്.എഫ്.എ.സി (സ്‌മോൾ ഫാർമേഴ്‌സ് അഗ്രി. ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം)
   6.15.5 ഔഷധസസ്യമിഷൻ
   6.15.6 നാളികേരവികസനബോർഡ്
  6.16 കേരോത്പാദകസംഘങ്ങൾ
  6.17 തെങ്ങു പുനർനടീൽ
  6.18 തെങ്ങുകളുടെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
7 ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്
  7.1 ക്ഷീരവികസന പദ്ധതികൾ
   7.1.1 കറവപ്പശുവിനെ വാങ്ങാൻ ധനസഹായം
   7.1.2 കിടാരിവളർത്തൽ യൂണിറ്റുകൾക്കുളള ധനസഹായം
   7.1.3 കറവയന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിനുളള ധനസഹായം
   7.1.4 കാലിത്തൊഴുത്തു നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം
   7.1.5 ഡെയറി ഫാം ആധുനികീകരിക്കാൻ ധനസഹായം
  7.2 തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിവ്യാപനം
   7.2.1 ലഭിക്കുന്ന സഹായം/സേവനം
   7.2.2 അർഹതാമാനദണ്ഡം
  7.3 ഗ്രാമീണ വിജ്ഞാനവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
   7.3.1 ലഭിക്കുന്ന സഹായം/സേവനങ്ങൾ
   7.3.2 പ്രധാന പരിശീലനപരിപാടികൾ
  7.4 കാലിത്തീറ്റധനസഹായം
  7.5 ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുടെ നവീകരണം
  7.6 പാൽ ഗുണനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  7.7 കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ
  7.8 മിൽമ
8 തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്
  8.1 പി. എം. എ. വൈ. (ഗ്രാമീണ്‍)
   8.1.1 അര്‍ഹത
  8.2 പി. എം. എ. വൈ. (നഗരം)
   8.2.1 എ) പലിശ സബ്‌സിഡിയോടുകൂടിയ ഭവനവായ്പ
   8.2.2 ബി) ഗുണഭോക്തൃകേന്ദ്രിത ഭവനനിർമ്മാണം, പുനഃരുദ്ധാരണം
   8.2.3 അര്‍ഹത
  8.3 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
  8.4 അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
   8.4.1 അര്‍ഹത
   8.4.2 അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം
  8.5 വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ (ഐ. ജി. എന്‍. ഒ. പി.)
   8.5.1 കുറിപ്പ്
  8.6 വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതർക്കുമുള്ള പെൻഷൻ
   8.6.1 കുറിപ്പ്
   8.6.2 പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്ന അനുപാതം
  8.7 വികലാംഗപെൻഷൻ
   8.7.1 കുറിപ്പ്
  8.8 കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ
   8.8.1 കുറിപ്പ്
  8.9 അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ
   8.9.1 കുറിപ്പ്
  8.10 തൊഴില്‍രഹിതവേതനം
   8.10.1 കുറിപ്പ്
  8.11 വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം
   8.11.1 കുറിപ്പ്
  8.12 കുടുംബശ്രീ
   8.12.1 കുടുംബശ്രീ സമ്പാദ്യ-വായ്പാപദ്ധതി
   8.12.2 കുടുംബശ്രീയിൽനിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ
   8.12.3 സാമൂഹികശാക്തീകരണം
   8.12.4 ആശ്രയ
   8.12.5 ആശ്രയ പ്രകാരം നല്കാവുന്ന സേവനങ്ങൾ
   8.12.6 സംഘക്കൃഷി
  8.13 ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ (എൻയുഎൽഎം)
   8.13.1 പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ
   8.13.2 പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനഘടകങ്ങൾ
  8.14 ശുചിത്വമിഷന്‍
   8.14.1 പദ്ധതികൾ
   8.14.2 ശുചിത്വമിഷന്‍ ആസ്ഥാനം
   8.14.3 ഗ്രാമവികസനകമ്മിഷണറുടെ ആസ്ഥാനം
9 തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്
  9.1 അസംഘടിത മേഖലയിലെ വിരമിച്ച തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതി
  9.2 മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി അവശതാപെൻഷൻ പദ്ധതി
  9.3 മരംകയറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി
  9.4 എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസപദ്ധതി
  9.5 അസംഘടിത സ്ത്രീത്തൊഴിലാളി പ്രസവാനുകൂല്യപദ്ധതി
  9.6 പരമ്പരാഗതമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തികസഹായപദ്ധതി
  9.7 അസംഘടിതമേഖലയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ആശ്വാസക്ഷേമപദ്ധതി
  9.8 ആവാസ്–ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
  9.9 വേതനസുരക്ഷാപദ്ധതി
  9.10 തൊഴിൽ‌വകുപ്പിനുകീഴിലുള്ള ബോർഡുകൾ‌ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
  9.11 കേരള അബ്കാരിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിബോർഡ്
   9.11.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.12 കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിബോർഡ്
   9.12.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.13 കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.13.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.14 കേരള ബീഡി–സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിബോർഡ്
   9.14.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.15 കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.15.1 അംഗത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ
   9.15.2 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.16 കേരള കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളി ആശ്വാസക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.16.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.17 കേരള കൈത്തറിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.17.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.18 കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.18.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.19 കേരള ആഭരണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.19.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.20 കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.20.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.21 കേരള മോട്ടോർത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.21.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.22 കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.22.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.23 കേരള തയ്യൽത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.23.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.24 കേരള ചെറുകിടതോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.24.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.25 കേരള ഷോപ്‌സ് & കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
   9.25.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.26 കേരള അസംഘടിതത്തൊഴിലാളി സാമൂഹികസുരക്ഷാ ബോർഡ്
   9.26.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.27 കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
  9.28 കേരള ഓട്ടോറിക്ഷാത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി
   9.28.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.29 കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ തൊഴിലാളിക്ഷേമപദ്ധതി
   9.29.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.30 കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി
   9.30.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.31 കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം) ക്ഷേമപദ്ധതി
   9.31.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.32 കേരള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി
   9.32.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.33 രാഷ്ട്രീയ സാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന
  9.34 ആം ആദ്മി ബീമാ യോജന
   9.34.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.35 സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി
   9.35.1 ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  9.36 ഭവനം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കേരള
  9.37 അപ്‌നാ ഘർ പദ്ധതി
  9.38 ജനനി
  9.39 തോട്ടം മേഖലയിൽ സ്വന്തം വീട് പദ്ധതി
10 നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർവ്വീസസ്
  10.1 കെസ്‌റു 99
  10.2 മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവ്വീസ് സെന്റേഴ്‌സ്/ജോബ് ക്ലബ്ബ്
  10.3 ശരണ്യ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി
  10.4 തൊഴിൽരഹിതവേതനം
  10.5 കൈവല്യ പദ്ധതി
  10.6 വൊക്കേഷണൽ & കരിയർ ഗൈഡൻസ്
  10.7 കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്
  10.8 മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം
  10.9 പലിശരഹിത സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പാപദ്ധതി
  10.10 നവജീവൻ
11 ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പ്
  11.1 ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി
  11.2 സൗജന്യ വ്യക്തിത്വവികസന-കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലനം
  11.3 സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്‌കോളർഷിപ്പ്
  11.4 ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്‌കോളർഷിപ്പ്
  11.5 സ്വകാര്യ ഐ.റ്റി.ഐ. ഫീ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം
  11.6 അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ്
  11.7 സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ കോച്ചിംഗ് കോഴ്സ് ഫീസ്/ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് റീഇംബേഴ്‌സ്‌‌മെന്റ്
  11.8 ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷ ക്യാഷ് അവാർഡ്
  11.9 കേരള മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധിയും പെൻഷൻ പദ്ധതിയും
  11.10 പെൻഷൻ പദ്ധതി
  11.11 വിവാഹധനസഹായം
  11.12 മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ക്യാഷ് അവാർഡ്
  11.13 സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ
  11.14 സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷവികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ
  11.15 ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനുള്ള അനുബന്ധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ
   11.15.1 പ്രി-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
   11.15.2 പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ്
   11.15.3 മെറിറ്റ്-കം-മീൻസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്
  11.16 ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കുള്ള സൗജന്യപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും
   11.16.1 പ്രത്യേകതകൾ
   11.16.2 മുഖ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ
   11.16.3 ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ
12 പട്ടികജാതിവികസനവകുപ്പ്
  12.1 നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ
  12.2 പ്രീമെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ)
  12.3 വൃത്തിഹീനത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  12.4 അൺ‌എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്
  12.5 ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം
  12.6 ശ്രീ. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്
  12.7 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ
  12.8 പ്രീ മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ
  12.9 സബ്‌സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റൽ
  12.10 ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവ. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്ക്കൂൾ
  12.11 പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസിനു ശേഷം)
   12.11.1 ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റും സ്റ്റൈപ്പന്റും
  12.12 പോസ്റ്റ് മെട്രിൿ ഹോസ്റ്റലുകൾ
  12.13 അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം
  12.14 പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം
  12.15 റാങ്കുജേതാക്കൾക്കു സ്വർണ്ണമെഡൽ
  12.16 ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരസ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്
  12.17 മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേകപരിശീലനം
  12.18 സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം
  12.19 എൻജിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ പ്രാഥമികപ്രവേശനച്ചെലവിനു ഗ്രാന്റ്
  12.20 പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്
  12.21 ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങാൻ ധനസഹായം
  12.22 സ്റ്റെതസ്കോപ് വിതരണം
  12.23 കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സഹായം
  12.24 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്
  12.25 ഈവനിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു ധനസഹായം
  12.26 വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം
  12.27 സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തു പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം
  12.28 ഇൻഡ്യയ്ക്കു വെളിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം
  12.29 പാരലൽ കോളെജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം
  12.30 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ (ഐ. ടി. ഐ കൾ)
  12.31 കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളെജ്, പാലക്കാട്
  12.32 പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ
  12.33 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവ്വീസ് എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് സൊസൈറ്റി
  12.34 പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ
  12.35 സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, കോഴിക്കോട്
  12.36 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ പോളിടെൿ‌നിക്ക്, പാലക്കാട്
  12.37 ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി
  12.38 പഠനയാത്ര പര്യടനപരിപാടി
  12.39 പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളെജ്
  12.40 സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി
  12.41 വക്കീലുമാർക്കു ധനസഹായം
  12.42 സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്
  12.43 ടൂൾ കിറ്റ്
  12.44 പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ
  12.45 സ്വയംപര്യാപ്തഗ്രാമങ്ങൾ
  12.46 വിവാഹധനസഹായം
  12.47 മിശ്രവിവാഹിതർക്കു ധനസഹായം
  12.48 ഭൂരഹിതപുനരധിവാസപദ്ധതി
  12.49 ഭവനനിർമ്മാണധനസഹായം
  12.50 ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസപദ്ധതി
  12.51 ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം
  12.52 പട്ടികജാതിവികസനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി
  12.53 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു യാത്രാബത്ത
  12.54 സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം
  12.55 ഭവനപുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുറി നിർമ്മിക്കാനും ധനസഹായം
  12.56 വിജ്ഞാൻവാടി
  12.57 ഹോമിയോ ഹെൽത്ത് സെന്റർ
  12.58 വിദേശത്തു തൊഴിൽ നേടാൻ സാമ്പത്തികസഹായം
  12.59 ഉല്പന്നപ്രദർശനവിപണനമേള (ഗദ്ദിക)
  12.60 സർഗോത്സവം
  12.61 ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ മാധ്യമ അവാർഡ്
  12.62 സാഹിത്യകൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധനസഹായം
  12.63 പടവുകൾ മാസിക
  12.64 സാഹിത്യശില്പശാല
  12.65 അംബേദ്‌കർ ജയന്തി, അയ്യങ്കാളി ജയന്തി
  12.66 അംബേദ്കർ ഭവൻ
  12.67 അയ്യൻകാളി ഭവൻ
13 പട്ടികവർഗ്ഗവികസനവകുപ്പു്
  13.1 വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികൾ
   13.1.1 പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം
   13.1.2 പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് പഠനം
   13.1.3 നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ
   13.1.4 പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ
   13.1.5 പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ
   13.1.6 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ (എം.ആർ.എസ്)
   13.1.7 അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി
   13.1.8 ട്യൂട്ടോറിയൽ ഗ്രാന്റ്
   13.1.9 വസ്ത്രവിതരണം)
   13.1.10 ബോർഡിങ് ഗ്രാന്റ്
   13.1.11 സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രത്യേകപ്രോത്സാഹനം
   13.1.12 ഭാരതദർശൻ, സ്കൂൾ, കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠനയാത്ര
   13.1.13 മാതാപിതാക്കൾക്കു പ്രോത്സാഹനഗ്രാന്റ്
   13.1.14 ലാപ്‌ടോപ് വിതരണം
   13.1.15 സാമൂഹികപഠനമുറി
   13.1.16 ഗോത്രബന്ധി-പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഗോത്രവിഭാഗ അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം
  13.2 ആരോഗ്യം
   13.2.1 പട്ടികവർഗ്ഗ സമഗ്ര ആരോഗ്യസുരക്ഷ (ആശുപത്രിവഴിയുള്ള വൈദ്യസഹായം)
   13.2.2 അരിവാൾ രോഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം
   13.2.3 ജനനി–ജന്മരക്ഷ
   13.2.4 പട്ടികവർഗ്ഗ ആശ്വാസനിധി
  13.3 സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമന പദ്ധതികൾ
   13.3.1 ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭൂമി വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി
   13.3.2 വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട്
   13.3.3 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
   13.3.4 ഹഡ്കോ ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി
   13.3.5 എ.റ്റി.എസ്.പി. ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി
   13.3.6 കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതി
   13.3.7 കൈത്താങ്ങ് (അനാഥർക്കുള്ള ധനസഹായം)
   13.3.8 പട്ടികവർഗ്ഗ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം
   13.3.9 ഗോത്രവാത്സല്യനിധി — പട്ടികവർഗ്ഗപെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
   13.3.10 പട്ടികവർഗ്ഗയുവതീയുവാക്കൾക്കു സ്വയംതൊഴിലിനും നൈപുണ്യവികസനത്തിനും ധനസഹായം
   13.3.11 ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം
   13.3.12 പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രൊമോട്ടർമാർ
   13.3.13 ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരാൻ സഹായം
   13.3.14 പട്ടികവർഗ്ഗക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം
   13.3.15 വംശീയവൈദ്യർക്കു ധനസഹായം
   13.3.16 ട്രൈബൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ്
14 പിന്നാക്കവിഭാഗവികസനവകുപ്പ്
  14.1 ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
  14.2 ഒ.ഇ.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
  14.3 ഒ.ബി.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
  14.4 ഒ.ഇ.സി. പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം
  14.5 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്
  14.6 അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്
  14.7 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം
  14.8 ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരിശീലനം
  14.9 വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ
  14.10 പരമ്പരാഗത മൺപാത്രനിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  14.11 പരമ്പരാഗതകരകൗശലപ്പണിക്കാർക്കു … ടൂൾകിറ്റിനുമുളള ധനസഹായം
  14.12 പരമ്പരാഗത ബാർബർത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
   14.12.1 മേൽവിലാസങ്ങൾ
15 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്
  15.1 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
  15.2 മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള …
  15.3 ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങളിലെ … സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.4 ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ് (എൽ.എസ്. എസ്)
  15.5 അപ്പർ സെക്കന്ററി സ്കോളർഷിപ്പ് (യു.എസ്.എസ്)
  15.6 നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.7 സൈനികസ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.8 ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.9 ഇൻസെന്റീവ് റ്റു ഗേൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ
  15.10 നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.11 സ്‌കീം ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മദ്രസ
  15.12 ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയും പാൽ, മുട്ട വിതരണവും
  15.13 കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി
  15.14 സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.15 സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതി
  15.16 1–8 ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രത്യേകപരിഗണന വേണ്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം
  15.17 ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ്
  15.18 ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രോഗ്രാം
  15.19 സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം
  15.20 സോണൽ ഗയിംസ്
  15.21 സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
  15.22 സംസ്ഥാന സ്കൂൾ അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
  15.23 ദേശീയ മൽസരങ്ങൾ
  15.24 ദേശീയ അദ്ധ്യാപകക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ
  15.25 പൊതുസഹായപദ്ധതി
  15.26 പ്രത്യേക ധനസഹായപദ്ധതി
  15.27 സ്കോളർഷിപ്പ്
  15.28 ഹെർമിറ്റേജ്
  15.29 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്: ഫോൺ നമ്പരുകൾ
  15.30 ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസുകളുടെ ഫോൺ നമ്പർ
  15.31 അനുബന്ധ ഓഫീസുകളുടെ വിലാസങ്ങളും ഫോൺ നമ്പരുകളും
16 പ്രവാസീകാര്യവകുപ്പ് (നോർക്ക – NORKA)
  16.1 സാന്ത്വന പദ്ധതി
  16.2 കാരുണ്യം പദ്ധതി
  16.3 ചെയർമാൻ ഫണ്ട്
  16.4 നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ പ്രോജക്ട്‌ ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രന്റ്‌സ് (NDPREM)
17 ഭാഗ്യക്കുറിവകുപ്പ്
  17.1 കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട് ചികിത്സാധനസഹായപദ്ധതി
  17.2 കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധിബോർഡ്
   17.2.1 ചികിത്സാധനസഹായം
   17.2.2 വിവാഹധനസഹായം
   17.2.3 പ്രസവാനുകൂല്യം
   17.2.4 ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
   17.2.5 വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്
   17.2.6 മരണാനന്തരധനസഹായം
   17.2.7 പെൻഷൻ, അവശതാപെൻഷൻ, കുടുംബപെൻഷൻ
   17.2.8 പ്രഖ്യാപിത അലവൻസ്
18 മണ്ണു പര്യവേഷണ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്
  18.1 നബാർഡ് സഹായത്തോടെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണപദ്ധതി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.)
  18.2 ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിത/സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി
  18.3 ശുദ്ധജലസംഭരണികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം
  18.4 കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട … അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനപദ്ധതി
  18.5 ദേശീയ സുസ്ഥിരകാർഷിക മിഷൻ
  18.6 രാഷ്ട്രീയ കൃഷിവികാസ് യോജന (ആർ.കെ.വി.വൈ)
  18.7 നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനത്തിൽ പരിശീലനം
  18.8 വ്യക്തിഗതമണ്ണുസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ
19 മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പ്
  19.1 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനനിർമ്മാണപദ്ധതി
  19.2 മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കു ഭൂമി വാങ്ങി വീടു വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി
  19.3 ഭൂരഹിതമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കെട്ടിടസമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചു നല്കുന്ന പദ്ധതി
  19.4 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവനപുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി
  19.5 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ്
  19.6 വിദ്യാതീരം
   19.6.1 പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാപരിശീലനം
  19.7 ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാപരിശീലനം
  19.8 സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം
  19.9 മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ്
  19.10 മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ദത്തെടുത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യസം നല്കുന്ന പദ്ധതി
  19.11 അപേക്ഷ നൽകേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ
   19.11.1 മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പു വഴി നടപ്പാക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ഷേമ-വികസനപദ്ധതികൾ
   19.11.2 മത്സ്യബന്ധനവകുപ്പു വഴി നടപ്പാക്കുന്ന മത്സ്യക്കൃഷിപദ്ധതികൾ
   19.11.3 മത്സ്യഫെഡ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
   19.11.4 ജലക്കൃഷിവികസന ഏജൻസി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
   19.11.5 മത്സ്യബോർഡ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
   19.11.6 അപ്പീലധികാരികൾ
  19.12 മത്സ്യബോർഡ് നേരിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
   19.12.1 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പദ്ധതി
   19.12.2 മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി (ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷൂറൻസ്)
  19.13 ആകസ്മികമരണത്തിന് ആശ്രിതർക്കു ധനസഹായം
  19.14 പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം
  19.15 മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരുടെ മരണാനന്തരച്ചെലവുകൾക്കു ധനസഹായം
  19.16 വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ പദ്ധതി
  19.17 അപകടംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികാവശതയ്ക്ക് ആശ്വാസധനസഹായം
  19.18 മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം
  19.19 എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്
  19.20 കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം
  19.21 മാരകരോഗചികിത്സാപദ്ധതി
  19.22 ചെയർമാൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്
  19.23 പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി
  19.24 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി
  19.25 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിധവകൾക്കു പെൻഷൻ
  19.26 കായികവിനോദമത്സരവിജയികൾക്കു പ്രോത്സാഹനപദ്ധതി
  19.27 ആംആദ്‌മി ബീമയോജന
  19.28 അനുബന്ധത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ
   19.28.1 വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
  19.29 അനുബന്ധമത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായം
  19.30 പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം
  19.31 എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉന്നതവിജയത്തിനു ക്യാഷ് അവാർഡ്
  19.32 മാരകരോഗചികിൽസാധനസഹായം
  19.33 അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹധനസഹായം
  19.34 കുടുംബസംവിധാനത്തിനു ധനസഹായം
  19.35 ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോൽസാഹന പദ്ധതി
  19.36 മത്സ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി
   19.36.1 ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്
  19.37 തണൽ: പ്രത്യേകപദ്ധതി
20 മുന്നാക്കസമുദായക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ (സമുന്നതി)
  20.1 വിദ്യാസമുന്നതി
   20.1.1 വിദ്യാസമുന്നതി – സ്കോളർഷിപ്പുകൾ
   20.1.2 വിദ്യാസമുന്നതി – മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനസഹായപദ്ധതി
   20.1.3 വിദ്യാസമുന്നതി – മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിങ് പരിശീലനസഹായപദ്ധതി
   20.1.4 വിദ്യാസമുന്നതി – ബാങ്ക്, പിഎസ്‌സി, മറ്റു മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലനസഹായപദ്ധതി
   20.1.5 വിദ്യാസമുന്നതി – സിവിൽ സർവ്വീസസ് പരീക്ഷാപരിശീലനസഹായപദ്ധതി
  20.2 നൈപുണ്യസമുന്നതി
  20.3 സംരംഭകത്വ നൈപുണ്യവികസന പരിശീലന പരിപാടി
   20.3.1 സംരഭസമുന്നതി – (സ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തസംഘങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി)
   20.3.2 സംരംഭസമുന്നതി – കാർഷിക, ചെറുകിട വ്യവസായ വായ്പാ പദ്ധതി
  20.4 അഗ്രഹാരങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗതവീടുകളുടെയും പൂനരുദ്ധാരണവും നവീകരണവും
21 മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്
  21.1 ഗോവർദ്ധിനി — കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി
  21.2 സ്കൂൾ പൗൾട്രി ക്ലബ്
  21.3 കറവയന്ത്രവിതരണപദ്ധതി
  21.4 ടർക്കിക്കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി
  21.5 താറാവുവളർത്തൽ പദ്ധതി
  21.6 ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി
  21.7 നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി
  21.8 ഗോസമൃദ്ധി — സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി
  21.9 കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം
  21.10 ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ
   21.10.1 മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനവിലാസം
  21.11 ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ
   21.11.1 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ
   21.11.2 കെ.എൽ.ഡി. ബോർഡ്
  21.12 കേരളസംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്‌കോ)
   21.12.1 കെപ്‌കോ വനിതാമിത്രം
   21.12.2 കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി
   21.12.3 ‘കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ്’ പദ്ധതി
22 വനം വകുപ്പ്
  22.1 വന്യജീവിയാക്രമണംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം.
  22.2 കാവുകൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി
  22.3 സ്വകാര്യവനവത്ക്കരണം
  22.4 കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി
23 വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പ്
  23.1 ഗൃഹസ്ഥലി പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി
24 വ്യവസായം, കരകൗശലം
  24.1 കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധരുടെ വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
  24.2 ആഷ പദ്ധതി (Assisted Scheme for Handicrafts Artisans — ASHA)
  24.3 കെ.എസ്.എസ്.ഐ.എ. ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്
  24.4 സംരംഭകത്വവികസന ക്ലബ്ബുകൾ
  24.5 ഓണ്ട്രപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്‌കീം
  24.6 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ
25 വ്യാപാരീക്ഷേമബോർഡ്
  25.1 മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം
  25.2 എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യാ ക്ലെയിമുകൾ
  25.3 പെൻഷൻ
   25.3.1 സംസ്ഥാന വ്യാപാരീക്ഷേമബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം
   25.3.2 വാണിജ്യവകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം
26 സഹകരണവകുപ്പ്
  26.1 അശരണരായ സഹകാരികൾക്കുള്ള ആശ്വാസനിധി
  26.2 നെൽക്കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിതവായ്പ
  26.3 ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി
  26.4 കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്
  26.5 കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്
  26.6 കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിബോർഡ്
  26.7 റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  26.8 കേരള സഹകരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡ്
27 സാമൂഹികനീതിവകുപ്പ്
  27.1 ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി
  27.2 ക്യാൻസർ സുരക്ഷ
  27.3 താലോലം
   27.3.1 സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ
   27.3.2 താലോലം/ക്യാൻസർസുരക്ഷ കൗൺസെലർമാർ
  27.4 ശ്രുതിതരംഗം — കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പദ്ധതി
  27.5 സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി
  27.6 സ്നേഹസ്പർശം
  27.7 വയോമിത്രം പദ്ധതി
  27.8 വിശപ്പുരഹിതനഗരം (ഹംഗർഫ്രീ സിറ്റി) പദ്ധതി
  27.9 വൈകല്യനിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ …
  27.10 അംഗപരിമിതർക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം
  27.11 എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതികൾ
   27.11.1 സ്നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി
   27.11.2 എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതകുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം
   27.11.3 സ്പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം
  27.12 സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷിയേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസെബിലിറ്റീസ്
  27.13 സമാശ്വാസം പദ്ധതി I
  27.14 സമാശ്വാസം പദ്ധതി II
  27.15 സമാശ്വാസം പദ്ധതി III
  27.16 സമാശ്വാസം പദ്ധതി IV
  27.17 കാരുണ്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം
  27.18 വി-കെയർ (WE-CARE)
   27.18.1 വി-കെയർ വളന്റിയർ കോർ (WE-CARE VOLUNTEER CORPS)
  27.19 ‘സ്ത്രീശക്തി’ വികസന സുരക്ഷാ പദ്ധതി
  27.20 സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം
  27.21 വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ
  27.22 മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ
   27.22.1 തടവുകാരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസധനസഹായം
   27.22.2 തടവുകാരുടെ ആശ്രിതരുടെ പുനരധിവാസപദ്ധതി
   27.22.3 മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതി
   27.22.4 ജയിൽമോചിതരുടെയും മുൻ അന്തേവാസികളുടെയും പുനരധിവാസം
   27.22.5 പീഡനത്തിനിരയായ വനിതകളുടെ പുനരധിവാസം
   27.22.6 അക്രമത്തിനിരയായവരുടെ പുനരധിവാസം
   27.22.7 അനാധമന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം
   27.22.8 ചൈൽഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ
   27.22.9 സ്ത്രീകൾക്ക് ‘എന്റെ കൂട്’ പദ്ധതി
   27.22.10 ലഹരിവിരുദ്ധപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ധനസഹായം
   27.22.11 പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ (കൈത്താങ്ങാകാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം)
28 സാംസ്കാരികവകുപ്പ്
  28.1 സംസ്ഥാന കലാകാരപെൻഷൻ
  28.2 മൺമറഞ്ഞ പ്രമുഖകലാകാരരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വാർഷികപെൻഷൻ‌
  28.3 നിർധനരായ കലാകാരർക്കുള്ള അടിയന്തരചികിത്സാധനസഹായം
  28.4 സാംസ്‌കാരികസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ
  28.5 സ്മാരകങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷികധനസഹായം
  28.6 കലാസാംസ്കാരികസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം
29 സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്
  29.1 റേഷൻ‌കടവഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വിതരണത്തോത്
  29.2 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ
  29.3 റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു ക്ഷേമനിധി
30 സൈനികക്ഷേമവകുപ്പ്
  30.1 വിമുക്തഭടരുടെ ക്ഷേമ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ
  30.2 സൈനികരുടെ ധീരതയും വിശിഷ്ടസേവനവും കണക്കിലെടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ
  30.3 സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ
   30.3.1 ഭവനനിർമ്മാണസഹായം
   30.3.2 രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസേനാനികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം
   30.3.3 ധീരതാപുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്
   30.3.4 എക്സ്‌ഗ്രേഷ്യ ഗ്രാന്റ്
   30.3.5 നോൺഗ്യാലന്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്
   30.3.6 പ്രാദേശികസേനാ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കു ക്യാഷ് അവാർഡ്
   30.3.7 മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്
   30.3.8 ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് / സ്കോളർഷിപ്പ്
  30.4 സ്റ്റേറ്റ് മിലിട്ടറി ബനവലന്റ് ഫണ്ട്
  30.5 അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫണ്ട്
   30.5.1 സ്കോളർഷിപ്പ്
   30.5.2 അനാഥരായ കുട്ടികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം
   30.5.3 സൈനികസ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു സ്കോളർഷിപ്പ്
   30.5.4 എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനു സാമ്പത്തികസഹായം
   30.5.5 വൃദ്ധസദനങ്ങളിലെ വിമുക്തഭടർക്കും വിധവകൾക്കും ധനസഹായം
   30.5.6 വിമുക്തഭടർക്കും വിധവകൾക്കും സ്വയംതൊഴിലിനു ധനസഹായം
   30.5.7 രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധസൈനികർക്കു ചികിത്സാസഹായം
   30.5.8 സ്വയംതൊഴിൽവായ്പയ്ക്കു പലിശസബ്‌സിഡി
   30.5.9 സ്വയംതൊഴിൽസംരംഭം തുടങ്ങിയ സ്വയംസഹായസംത്തിനു ധനസഹായം
   30.5.10 നികുതിയിളവ്
   30.5.11 എക്സ്-സെർവീസ്‌മെൻ കോൺട്രിബ്യുട്ടറി ഹെൽത്ത് സ്കീം (ECHS)
   30.5.12 വീർനാരികൾക്ക് കാന്റീൻ മുഖേന നാലുചക്രവാഹനം
   30.5.13 പരാതിപരിഹാരസെൽ
   30.5.14 സൈനിക റെസ്റ്റ് ഹൗസ്
  30.6 കേന്ദ്രിയ സൈനിക ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ
   30.6.1 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്
  30.7 രക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ഡിസ്ക്രീഷനറി ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ
   30.7.1 പെന്യുരി ഗ്രാന്റ്
   30.7.2 വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനസഹായം
   30.7.3 ഓഫീസർ കേഡറ്റ് ഗ്രാന്റ്
   30.7.4 100% അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  30.8 പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ വീടു നശിച്ചാൽ ധനസഹായം
   30.8.1 പെണ്മക്കളുടെയും വിധവകളുടെയും വിവാഹധനസഹായം
   30.8.2 ശവസംസ്ക്കാരത്തിനു സാമ്പത്തികസഹായം
   30.8.3 ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം
   30.8.4 അനാഥക്കുട്ടികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം
   30.8.5 വിധവകൾക്കു തൊഴിൽപരിശീലനത്തിനു ധനസഹായം
   30.8.6 ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം
   30.8.7 വികലംഗർക്കുള്ള ചലനോപകരണത്തിനു ധനസഹായം
   30.8.8 തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം
   30.8.9 വീടു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലോണിന്റെ പലിശക്കുള്ള സബ്സിഡി
   30.8.10 ആസ്ഥാനത്തെ മേൽവിലാസം
   30.8.11 മറ്റു വെബ്‌സൈറ്റുകളും ഓഫീസുകളും റെസ്റ്റ് ഹൗസുകളും
  30.9 Details Of Zila Sainik Offices
  30.10 Sainik Centers (Rest Houses) In Kerala
31 റവന്യൂവകുപ്പ്
  31.1 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി
  31.2 ദേശീയകുടുംബക്ഷേമപദ്ധതി (National Family Benefit Scheme NFBS)
  31.3 വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം
  31.4 ക്ഷയരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  31.5 കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  31.6 ക്യാൻസർരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  31.7 അവശകലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ
  31.8 സർക്കസ് കലാകാരർക്കുള്ള പെൻഷൻ
  31.9 സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള സഹായം
32 സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷാഫോമുകൾക്കുള്ള വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ
  32.1 തദ്ദേശഭരണവകുപ്പുവഴിയുള്ള ചില പെൻഷനുകളുടെ അപേക്ഷാഫോം ഉള്ള ലിങ്കുകൾ
   32.1.1 സംസ്ഥാനസർക്കാരുമായുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക്
  32.2 ചില വകുപ്പുകളിലേക്കും പദ്ധതികളിലേക്കും ഈ സൈറ്റിൽനിന്നുള്ള ലിങ്കുകൾ
  1 വനിതാ ഹെൽപ്‌‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ
  2 പൊലീസ് വനിതാസെൽ നമ്പരുകൾ
   സൂചിക