Govt of Kerala Emblemകേരളസർക്കാർ

PIC

അവതാരിക

സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായപദ്ധതികൾ എന്ന ഈ പുസ്തകം സന്തോഷപൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവത്തിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സേവനത്തിനു സഹായകമാകുന്ന ഒരു കൈപ്പുസ്തകം എന്ന നിലയിലാണു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹതയും അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയും വേണ്ട രേഖകളും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ വിവരം കഴിവതും ഏകരൂപമായ മാതൃകയിൽ സമാഹരിച്ചുചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ പരമാവധി ഉപഭോക്തൃസൗഹൃദം ആകുമാറ് വകുപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കവിവരണവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പദ്ധതികളുടെ അകാരാദിക്രമത്തിലുള്ള പദസൂചികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഏതു താളിൽ എന്നു കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധനത്തിലൂടെ പബ്ലിൿ‌ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണരംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ചുവടു വയ്ക്കുകകൂടിയാണ് – ഇ-പബ്ലിക്കേഷൻ രംഗത്തേക്കു കടക്കുന്നു. നിലവിൽ വകുപ്പിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും സാധാരണ പിഡിഎഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഈ പുസ്തകം ഇന്ററാക്റ്റീവ് പിഡിഎഫ്, ഹൈപ്പർ ടെൿസ്റ്റ് ലിങ്കോടുകൂടിയ ഇ-ബുക്ക്, എക്സ്. എം. എൽ., എച്ഛ്. റ്റി. എം. എൽ., ചെറിയ ഫയൽ രൂപമായ ദേയ്‌സാ വൂ (DejaVu) എന്നിങ്ങനെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ ഇലക്റ്റ്രോണിക് രൂപങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഇവ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങിലൂടെ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

ഇ-ബുക്കിലും ഇന്ററാക്റ്റീവ് പിഡിഎഫിലും ഉള്ളടക്കത്താളിലും പദസൂചികയിലുംനിന്ന് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അതതുപദ്ധതി സംബന്ധിച്ച താളിലേക്കു പോകാം. ഇ-ബുക്കിൽ പുസ്തകത്തിലെന്നപോലെ അടയാളപ്പെടുത്താനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അയയ്ക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. പദ്ധതിയുടെ പേരും മറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്തു സേർച്ച് ചെയ്യാനും ഇ-ബുക്കിലും പിഡിഎഫിലും സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇലക്റ്റ്രോണിൿ‌ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അപേക്ഷാഫോമിന്റെ ലിങ്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ക്ലിൿ‌ ചെയ്താൽ ആ ഫോം കാണാം. ആ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പ്രിന്റ് എടുത്തു പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ അയയ്ക്കാം. ചില ലിങ്കുകളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം യൂണിക്കോഡിൽ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ ശ്രവണവൈകല്യമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമാക്കിമാറ്റി കേൾക്കാനും കഴിയും. വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇലക്റ്റ്രോണിൿ‌ പതിപ്പുകൾ കാലാകാലം പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം, പകർപ്പവകാശനിയമം ബാധകമായ സർഗ്ഗരചനകളും മറ്റും ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർവിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശനിയമമായ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. അതുപ്രകാരമാണ് ഈ പുസ്തകവും ഇലക്റ്റ്രോണിൿ പതിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാർവിവരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനു ലഭ്യമാക്കണമെന്നത് ഏറെക്കാലമായി വൈജ്ഞാനിക, വിവരപരിപാലന, ഐറ്റി രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു. ആ മാറ്റത്തിനുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണിവിടെ.

ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാങ്കേതികസഹായം നൽകുകയും അതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ടെൿ (TEX) എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചു പുസ്തകം രൂപകല്പനചെയ്യുകയും ചെയ്തത് സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സന്നദ്ധസംഘടനയാണ്. സൗജന്യമായി ഇതെല്ലാം ചെയ്തുതന്ന സായാഹ്നയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പുസ്തകത്തിനു വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ വകുപ്പുമേധാവികൾക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സാദ്ധ്യതകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായപദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പരമാവധിപ്പേർക്കു പ്രയോജനപെടുമാറ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാവരും ഉത്സാഹിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അഭിപ്രായനിർദ്ദേശങ്ങൾ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സേവനങ്ങൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സവിശേഷതാല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം സസന്തോഷം സമർപ്പിക്കുന്നു.

PIC 
റ്റി. വി.സുഭാഷ്, ഐ. എ. എസ്.
ഡയറക്റ്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിൿ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ്